Mesleki Denetim Nedir?

Mesleki Denetim, Mimarlar Odası'na kayıtlı tüm mimarların aşağıda yazılı yönetmelik maddesi uyarınca, tüm serbest mimarlık hizmetlerini ilgili belgelerle birlikte Mimarlar Odası Mesleki Denetim birimine sunması, onaylatması ve kayıt altına alması anlamına gelir. Mesleki Denetim; Mimarlar Odası'na kayıtlı her mimarın sorumluluğu, ilgili denetimi yapmak da Mimarlar Odası'nın sorumluluğudur.
 
 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası
Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Hak,Yetki ve Sorumluluklar

          Mimarların görev, hak ve sorumlulukları

          Madde 15 —Mimarların görev, hak ve sorumlulukları şunlardır;

          a) Mimar, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm serbest mimarlık hizmetlerini Mimarlar Odasının mesleki denetimine sunmakla yükümlüdür. Mimarın bu yükümlülüğü iş sahibinin, ilgili idarenin, inşaat ve kullanma izni veren mercilerin Mimarlar Odası mesleki denetimini istememesi durumunda da ortadan kalkmaz.

Mimarlar Odasının görev, yetki ve sorumlulukları

          Madde 16 —Mimarlar Odasının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

          a) Mimarlar Odası, serbest mimarlık hizmetlerinin yürütülmesinde meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin nitelikli, toplum ve meslek yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır.

          b) (Değişik - R.G.: 06.02.2010 - 27485 / m.11“Mimarlar Odası, mimarların hizmetlerini denetlemeye ve sicillerini tutmaya yetkilidir.”

 

Mesleki Denetim sonucunda proje için Mimari Proje Müellifi Oda Sicil Kayıt Belgesi, şantiye şefliği için Şantiye Şefi Oda Sicil Kayıt Belgesi, Teknik Uygulama Sorumluluğu için Mimari Fenni Mesul (TUS) Oda Sicil Kayıt Belgesi hazırlanır. 

Mimari Proje Müellifi ve Mimari Fenni Mesul (TUS) Oda Sicil Kayıt Belgesi alınabilmesi için Büro Tescil Belgesi zorunluluğu bulunmaktadır. Büro Tescil Belgesi ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız. 

  1. Mimari Proje Müellifi Oda Sicil Kayıt Belgesi şartları için tıklayınız. 
  2. Şantiye Şefi Oda Sicil Kayıt Belgesi için tıklayınız. 
  3. Mimari Fenni Mesul (TUS) Oda Sicil Kayıt Belgesi için tıklayınız.

 

2024 Yılı İçin Mesleki Denetim Ödentileri

  1. Mimari Proje Müellifi Oda Sicil Kayıt Belgesi - 1000,-TL
  2. Telif Projesi Oda Sicil Kayıt Belgesi - 1000,-TL
  3. Şantiye Şefi Oda Sicil Kayıt Belgesi - Varsa Aidat Borçları (Yıl x 1500 TL) + 500,-TL
  4. Mimari Fenni Mesul (TUS) Oda Sicil Kayıt Belgesi - 500,TL