Büro Tescil Belgesi Sıkça Sorulan Sorular

Büro Tescil Belgesi (BTB) nedir?

Koşulları sağlayan mimarlara Mimarlar Odası tarafından verilen ve her yıl yenilenen, serbest mimarın serbest mimarlık hizmeti yapmaya yetkili olduğunu belirten belgedir.

 

Büro Tescil Belgesi olmadan proje müellifi olabilir miyim?

Hayır, Büro Tescil Belgesi olmayan mimarlar “TMMOB Serberst Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği” ve “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” uyarınca proje müellifliği ve fenni mesuliyet üstlenemezler.

 

Büro Tescil Belgesi’ne tabi mimarlık hizmetleri nelerdir?

Mimari proje hizmetleri, rölöve-restitüsyon-restorasyon çalışmaları, imar planlama çalışmaları, koruma amaçlı imar planları, mimari mesleki kontrollük hizmetleri ve mimari fenni mesuliyet hizmetleri Büro Tescil Belgesi’ne tabi hizmetlerdir.

 

Büro Tescil Belgesi olmadan şantiye şefliği üstlenebilir miyim?

Evet, Büro Tescil Belgesi sahibi olmadan da şantiye şefliği hizmeti verebilirsiniz.

 

Kimler Büro Tescil Belgesi alabilir?

TMMOB tarafından mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığı olmayan, serbest meslek, adi ortaklık veya sermaye şirketi yoluyla serbest mimarlık faaliyetini yürütebileceği bir işyeri olan ve aşağıdaki diğer şartları sağlayan mimarlar Büro Tescil Belgesi alabilirler.

 

4A Sigortalı olarak bir yerde çalışırken Büro Tescil Belgesi alabilir miyim?

Hayır. Serbest Mimarlık Büro Tescil Belgesi'ni alabilmek için ya 4B Bağ-kur'lu olmanız veya şantiye şefi olduğunuz yerde Şantiye Şefi veya Mimar kodu ile müteahhit tarafından 4A Sigortalı olmanız şartı gerekmektedir.

 

Büro Tescil Belgesi yalnızca şubeden mi alınabilmektedir?

Şubemiz hizmet alanında bulunan bölgelerde Büro Tescil Belgesi başvurularınız şubemize veya temsilciliklerimize yapabilirsiniz. Antalya merkez ilçeleri için ilk kayıt ve yenileme işlemleri şubeden yapılmakta olup bölgesinde temsilcilik bulunmayan ilçelerdeki üyelerimiz evraklarını e-posta ile gönderip ıslak imzalı olması gereken başvuru formunu şubemize kargolayarak başvuru yapabilirler. 

 

Büro Tescil Belgesi hemen hazırlanır mı?

Büro Tescil Belgesi Genel Merkez tarafından hazırlanarak gönderildiği için yaklaşık 1 hafta - 10 gün içerisinde gelmektedir. Fakat şubede yaptığınız ilk kayıt ve yenileme işlemi sonrasında talep edeceğiniz yazı ve işlem sonrasında verilen makbuzunuz resmi kurumlarda yapacağınız işlemlerde geçerli olduğundan, evraklarınızın hazır olması durumunda şubedeki işlem süreniz içinde ilk kayıt ve yenileme gerçekleşmektedir.

 

Kendi adına serbest çalışan mimarın tescili ve tescil yenilemesi

             Kendi adına serbest çalışan serbest mimarın, Mimarlar Odasınca tescilin yapılması ve serbest mimar mührü alabilmesi için;

             a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen disiplin cezaları nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,

             b) Serbest mimarlık hizmetini yürütebileceği işyerinin olması,

             c) Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,

             d) Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,

             e) “Ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni, telif hakları, özlük hakları ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması, mimara ödenecek ücretin, Mimarlar Odasınca belirlenen öneri bedelden az olmaması,”

             f) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescil, mühür “bedeli” ve üyelik aidatını ödemiş olması,

             g) Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,

             h) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve mührünü elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,

             i)“Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştiraki olan tüzel kuruluşlarda ve özel hukuk tüzel ve gerçek kişileri yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışmıyor olması,”

             j)“Yapı Denetim Kuruluşu ortağı olmaması veya yapı denetim şirketlerinde proje ve uygulama denetçisi ve kontrol elemanı olarak çalışmıyor olması,”

             gerekir.

             “Tescilin yenilenmesi için ise, bu maddenin birinci fıkrasının (h) bendi hariç diğer bentlerinde yer alan koşullara ilave olarak; tescil yenileme bedelini ve üyelik aidatını ödemiş olması gerekir.”

 

Adi ortaklıklarda mimarların tescili ve tescil yenilemeleri

             Adi ortaklıklarda mimarların, Mimarlar Odasınca tescilin yapılması ve serbest mimar mührü alabilmeleri için, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı koşullara ilave olarak;

             a) Ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesini vermiş olması,

             b) Mimarların kendi aralarında kuracakları ortaklıklarda müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,

             c) Mimarın tasarım ve yapı sektörü ile ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleri ile kurdukları ortaklıklarda ihtisas ayrımı taahhütnamesini vermiş olması,

             gerekir.

             Tescilin yenilenmesinde ise; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı koşullar aranır.

             Mimarın, birinci fıkranın “(b) ve (c) bentleri” dışındaki adi ortaklıklarına serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi verilmez.

 

Sermaye şirketi ortaklığı mimar ya da mimarların tescilleri ve tescil yenilemeleri

             Sermaye şirketi ortağı olarak serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi alınabilmesi için “mimar ya da mimarların” şirketteki hisse oranı şirket sermayesinin ortaklara bölünmesiyle bulunacak paydan ve aynı zamanda diğer ortaklardaki en yüksek hisse oranından fazla olacaktır; bu oran yüzde 10’dan az olamaz. “Sermaye şirketi ortaklarının tamamının mimar olması durumunda bu oran aranmaz.”

             Bu şirketlerde şirket ana sözleşmesinde belirtilen iştigal konuları arasında "mimarlık hizmetleri"nin yer alması koşulu aranır.

             Ortaklarının tamamı tasarım ve yapı sektörüyle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi olan mimarlık ve mühendislik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde “mimar yada mimarların payı”; şirket sermayesinin ortakların üye olduğu meslek disiplinlerine bölünmesiyle bulunacak yüzde paydan az olamaz.

             Ortakların pay durumu, serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi alacak sermaye şirketi ortağı mimar tarafından belgelenir.

             Sermaye şirketi ortağı mimarın, Mimarlar Odasınca tescilinin yapılması ve serbest mimar mührü alabilmesi için;

             a)“27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen”  disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,

             b) Serbest mimarlık hizmetini yürütebileceği işyerinin olması,

             c) Sermaye şirketinin ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ya da noter onaylı suretini vermiş olması,

             d) Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,

             e)“Sermaye şirketinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlarla imzalayacağı iş düzeni, telif hakları, özlük hakları ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması; Mimara ödenecek ücretin, Mimarlar Odasınca belirlenen öneri bedelden az olmaması,”

             f) Mimar sermaye şirketindeki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğu beyanı yanında Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,

             g) Sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,

             h) Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,

             i) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescil, mühür “bedeli” ve üyelik aidatını ödemiş olması,

             j) “Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştiraki olan tüzel kuruluşlarda ve özel hukuk tüzel ve gerçek kişileri yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışmıyor olması,”

             k) “Yapı Denetim Kuruluşu ortağı olmaması veya proje ve uygulama denetçisi ve kontrol elemanı olarak çalışmıyor olması,”

             l) “Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,”

             gerekir.

              “Tescilin yenilenmesi için ise bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen koşullara ilave olarak;

             a) Şirket ortağı olduğunun ve hisse oranının bu Yönetmelikte belirlenen asgari ortaklık payının altına düşmediğinin sicil memurluğundan belgelemesi,

             b) Tescil yenileme bedelini ve üyelik aidatını ödemiş olması,

             gerekir.”

 

Kimler Büro Tescil Belgesi alamaz?

Üst maddedeki şartları sağlasa dahi; Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştiraki olan tüzel kuruluşlarda ve özel hukuk tüzel ve gerçek kişileri yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışanlar ile, Yapı Denetim Kuruluşu ortağı olan veya proje ve uygulama denetçisi ve kontrol elemanı olarak çalışanlar Büro Tescil Belgesi alamazlar.

 

Büro Tescil Belgesi için gerekli evraklar nelerdir?

2024 YILI BÜRO TESCİL İLK KAYIT ŞARTLARI

“İsme Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar
• Vergi Levhası (Takvim yılı Nisan ayında değiştiği için güncel olan Vergi Levhası getirilmelidir)
• 2024 tarihli mükellefiyet yazısı 
(Faaliyet kodlarında 711101- Mimarlık Faaliyeti kodu olmalıdır)

• Kira Kontratı ya da Tapu fotokopisi (Vergi Levhasındaki adrese dair)

• SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-devlet arama kısmına bu şekilde yazarak oluşturulan barkodlu belge)

• Bireysel KEP Adresi sahibi olmak (Kurumsal KEP adresiniz bulunuyorsa yeniden bireysel almanıza gerek olmamakta olup kurumsal adresinizi bildirmeniz yeterlidir. KEP adresi başvuru PTT'den yapılabilmektedir, detaylı bilgi için tıklayınız)

• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)

 

“Şirket Olarak Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar
• Vergi Levhası 
(Takvim yılı Nisan ayında değiştiği için güncel olan Vergi Levhası getirilmelidir)
• Yevmiye Defterinin 2024 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi > E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (Faaliyet kodlarında 711101- Mimarlık Faaliyeti kodu olmalıdır)

• Kira Kontratı ya da Tapu Fotokopisi (Vergi Levhasındaki adrese dair)
• Şirket Ana Sözleşmesi (Şirket isminde “MİMARLIK”, sözleşmede amaç ve iştigal konusu bölümünde de “her türlü mimarlık hizmeti yapmak” ibarelerinin geçmesi gerekmektedir) 
• Ticaret Sicil Gazetesi 
• 
ATSO’dan alınan 2024 tarihli “ORTAKLIK BELGESİ” (Tek ortaklı şirketlerde veya Anonim Şirketlerde de istenmektedir. Örnek için tıklayınızAnonim Şirketlerde ortaklık belgesi alınamaması durumunda Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan ortaklık paylarının göründüğü güncel tarihli Durum Belgesi alınmalıdır. Örnek için tıklayınız.(Mimarın hisse oranı ortakların sayısı ve mesleklerine göre değişmektedir. Hisse oranı ile ilgili Şubeden bilgi alınabilir)

• İmza Sirküleri 

• SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-devlet arama kısmına bu şekilde yazarak oluşturulan barkodlu belge)

• Bireysel KEP Adresi sahibi olmak (Kurumsal KEP adresiniz bulunuyorsa yeniden bireysel almanıza gerek olmamakta olup kurumsal adresinizi bildirmeniz yeterlidir. KEP adresi başvuru PTT'den yapılmaktadır, detaylı bilgi için tıklayınız)

• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)

 
ŞİRKET ORTAĞI OLARAK TESCİL YAPILIRKEN EŞİT HİSSE DAĞILIMI KABUL EDİLEN ODALAR:
  1. MİMARLAR ODASI
  2. İÇ MİMARLAR ODASI
  3. PEYZAJ MİMARLARI ODASI
  4. ŞEHİR PLANCILARI ODASI
  5. İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
  6. ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
  7. MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
  8. HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI
  9. JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
  10. JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
Sermaye şirketinde ortağım odasına kayıtlı bir İnşaat Mühendisi (veya listedeki herhangi bir meslek sahibi). Büro Tescil Belgesi için hissem % kaç olmalı?

Hisseniz en az %50 olmalıdır.

 

Sermaye şirketinde ortaklarım odasına kayıtlı bir İnşaat Mühendisi ve bir Elektrik Mühendisi (veya listedeki herhangi bir meslek sahipleri). Büro Tescil Belgesi için hissem % kaç olmalı?

Hisseniz diğer ortaklardan az olmamak kaydıyla en az %33.4 olmalıdır.

 

Sermaye şirketinde ortaklarım odasına kayıtlı iki İnşaat Mühendisi (veya listedeki herhangi bir meslek sahibi). Büro Tescil Belgesi için hissem % kaç olmalı?

Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği,Ortaklarının tamamı tasarım ve yapı sektörüyle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi olan mimarlık ve mühendislik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde “mimar yada mimarların payı”; şirket sermayesinin ortakların üye olduğu meslek disiplinlerine bölünmesiyle bulunacak yüzde paydan az olamaz.”hükmü uyarınca hisseniz en az % 50 olmalıdır.

 

Sermaye şirketinde ortak veya ortaklarım mimar veya mühendis değiller. Büro Tescil Belgesi için hissem % kaç olmalı?

Ortaklarınızın mimar veya mühendis olmaması durumunda hisseniz en az % 51 olmalıdır.

 

Sermaye şirketi aracılığı ile yapılacak Büro Tescil Belgesi işlemleri öncesinde şirketinizin hisse oranlarının uygunluğu için lütfen şubemizle iletişime geçiniz.