YARGI MÜELLİF İMZALARINA YER VERMEYEN YAPI RUHSATLARINI DÜZENLEYEN PLANLI ALANLAR YÖNETMELİĞİNİ DE DURDURDU

27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu ve Ek-9 Yapı Kullanım İzin Belgesi eklendi.

 

Yönetmelik ekinde yer alan Yapı ruhsatında yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin imza hanelerine yer verilmeyip; her iki formun açıklama bölümlerinde daha önceki yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi formu açıklamalarında yer alan “İdareler sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirir." hükmü çıkarıldı.

Yapılan değişiklik yapı üretim süreçlerinde yer alan mühendis ve mimarların mesleki hak ve yetkilerinin kısıtlanmasına, müelliflik ve telif haklarının korunmasına yönelik denetim olanaklarının ortadan kaldırılmasına, sahteciliğin önü açılarak sağlıklı ve güvenli kentleşmenin engellenmesine yol açtığından; anılan düzenlemelerin iptali istemiyle Birliğimizce dava açıldı.

Danıştay 6. Dairesince dava konusu ettiğimiz Ek-9 Yapı Kullanım İzin Belgesi Föy 2/a Yapı Kullanım İzin Belgesi Eki: Açıklama bölümü ve 'Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu ve eki föylerin tamamının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

 

Karar için tıklayınız.