PHASELİS ANTİK KENTİ BASIN AÇIKLAMASI

 

 

DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKAN VATANDAŞLAR VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN DAYANIŞMASININ ZAFERİ

BAZILARININ PHASELİS RÜYASI KESİN OLARAK BİTTİ

BASINA VE KAMUYONA 
 

Bilindiği üzere, Beydağları Olimpos Milli Park sınırları içerisinde kalan bir kısmı 2700 yıllık bir geçmişe sahip 1. Derece Arkeolojik sit alanı olan Antalya, Kemer, Phaselis Antik Kenti mevkii, 878 parsel numaralı 180.000 m2’lik bir alan,Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın 29/7/2005 tarih ve 25 sayılı oluru ve buna bağlı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 14/10/2005 tarihli 153236 sayılı oluru ile  turistik tesis yapılmak üzere bir yatırımcıya tahsis edilmiştir.

Tahsis işleminin; 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun, 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili hükümlerine, Ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmelere, planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesi ile Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu, Şehir Plancılar Odası Antalya Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, S.S. Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, Kemer Esnaf ve Turizmciler Derneği, Doğa Dostları Spor Derneği, Çıralıyı Sevenler derneği ve 12 vatandaş, birlikte yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 21.02.2014 tarihinde dava açılmıştı.

 

Antalya 1. İdare Mahkemesinde bakılan dava da, Sayın Mahkeme öncelikle yürütmenin durdurulmasına  karar vermiş, 30.12.2015 tarih ve E:2014/1800 Esas, K:2015/1543 Karar Sayılı kararı ile de iptaline karar vermiştir.

Bu karar, Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temyiz edilmiş, Danıştay 14.daire 31.01.2018 tarih, E:2016/5301 Esas, K:2018/317 Karar Sayılı Kararıyla mahkeme kararını, dayandığı gerekçe, hukuka ve usule uygun bularak, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, KARAR DÜZELTME YOLU KAPALI OLARAK onanmasına karar vermiş ve karar kesinleşmiştir.

Doğal ve Kültürel değerlerimizin yok olmasına, Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında korunması gereken Milli Parklarımız, Doğal ve Arkeolojik Sit Alanlarımız göz ardı edilerek, rant amaçlı tahsislerin son olmayan ve olmayacak bu örneği, Meslek Odaları, duyarlı Sivil Toplum Örgütlerinin ve vatandaşların dayanışması ve birlikte mücadelesi sonucu, bir kere daha zaferle sonuçlanmış ve tahsis kesin olarak iptal edilmiştir. Karar ile alana ilişkin beklentisi ve rüyası olanların beklenti ve rüyası bu karar ile kesin olarak bitmiştir.

Davacılar olarak bir kere daha belirtmek isteriz ki; ne bölge halkı ne de Antalya kamuoyu, Phaselis Antik Kenti koruma alanı sınırlarında ve yakın çevresinde, herhangi bir yapılaşma görmek istememektedir.

Bu bağlamda;

Davacıların kamuoyu adına beklentisi, Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında korunarak gelecek nesillere aktarılması gereken bu alan ve benzeri doğal ve kültürel değerlerin, ormanların, sit alanlarının, kıyıların bozulmasına ve yok olmasına neden olacak, belirli bir kesimin kullanımına ve kısa dönemli yüksek rant beklentilerinin karşılanmasına yönelik tahsislerin kesinlikle yapılmamasıdır.

Değerli basınımız aracılığı ile halkımızın bilgisine sunulur.


TMMOB MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

KEMER ESNAFLARI VE TURİZMCİLERİ DERNEĞİ

DOĞA DOSTLARI SPOR DERNEĞİ

ÇIRALIYI SEVENLER DERNEĞİ

S.S. ULUPINAR ÇEVRE KORUMLA VE GELİŞTİRME VE İŞL. KOOPERATİFİ

TAHİR ŞİMŞEK,

AHMET KAYA,

ERDAL ELGİNÖZ,

SAMİ ADALETLİ,

ALİ KARA,

BİLAL AKTAN,

BÜŞRA KOÇ,

MUHARREM BİRHAN ERKUTLU,

ELİF ARIĞ,

BEDİA TURHAN,

TUĞBA PINAR GÜNAL,

YILMAZ VURAL