BASIN AÇIKLAMASI- KAMUSAL ALANLAR KENTLERİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİDİR. RANTA KURBAN EDİLMEMELİDİR

ANTALYA ŞEHİRLERARASI OTOGARI BAĞLAMINDA

BASIN AÇIKLAMASI

KAMUSAL ALANLAR KENTLERİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİDİR.

RANTA KURBAN EDİLMEMELİDİR.

 

Antalya’nın mevcut şehirlerarası otogarı kentin her noktasına toplu taşım araçları ile kolayca ulaşım sağlanabilen, özellikle de halen Havaalanı ve Aksu ilçesine raylı sistemle ulaşılabilen, önümüzdeki yıllarda da, kentin diğer noktalarına raylı sistemle kolayca ulaşımı sağlanabilecek olan merkezi bir konumda bulunmaktadır.  Kent içi ulaşımdaki avantalı konumunun yanı sıra, nitelikli bir mimari proje uygulaması olan mevcut Antalya Otogarı’nın büyüklüğü yeterli olup ihtiyaç halinde gelişme imkânı da bulunmaktadır. Buna karşın Antalya otogarının kent merkezinin uzağında bir ilçeye taşınması planlanmaktadır. Söz konusu plan uygulandığı takdirde kentsel ulaşım açısından aşağıda özetlenen bazı önemli sorunlara yol açacaktır.  

Otobüs yolculuğu havayolu ve özel araç kullanımına göre daha ekonomik olduğu için, geniş kitleler tarafından tercih edilmektedir. Dolayısıyla şehirlerarası otogarlara bağlanan şehir içi ulaşım ağlarının toplu taşıma hatlarıyla bütünleşmesi büyük önem taşır. Toplu taşıma kentli için en kısa ve en ucuz şekilde ve seyahat konforu ve güvenlik düzeyi mümkün olan en yüksek düzeyde sağlanarak planlanmalıdır. Otogar alanı ile kent merkezi arasında olan erişilebilirliğin güçlü olması gerekmektedir. Erişilebilirlik belli bir yere/varış noktasına ulaşabilme/erişebilme kolaylığı ve rahatlığıdır. Erişilebilirlikte uzaklık, zaman, ekonomi ve algı önemli faktörlerdir. Yeni otogar alanı ise, bu koşulların sağlanamadığı bir noktada önerilmektedir. Kentin her noktasında kolayca ulaşımın sağlanamayacağı yeni otogar alanı, kent içi ulaşım zorluğu ve ek yolculuk maliyeti, zaman kaybı ve yolculuk süresinin uzamasıyla ek yorgunluk gibi kullanıcılar açısından büyük sorunlara yol açacaktır. 

Çağdaş ve evrensel kentsel tasarım ve planlama ilkeleri uyarınca, şehirlerarası  otogarın kent içi ve kent dışı ulaşım ağlarının kent merkeziyle bütünleştiği ve kentsel nüfusun çoğunluğunun toplu taşıma imkânları ile rahatça ulaşabileceği bir konumda bulunması gerekir. Aynı zamanda, otogarın şehirlerarası ulaşımın diğer odakları olan havaalanı, liman, tren istasyonları gibi noktalarla da toplu taşıma hatlarıyla bağlanması çağdaş kentlerde sağlanması gereken önemli bir standarttır. Bu evrensel standardın hedefi kentsel yaşam kalitesinin artması, zaman, akaryakıt vb. kaynakların verimli kullanımı ve doğal çevre üzerindeki yükün asgari düzeye indirilmesidir. Mevcut Antalya otogarının konumu ve ulaşım potansiyelleri önerilen yeni konum ile karşılaştırıldığında mevcut konumun bilimsel veriler açısından çok daha uygun olduğu açıkça görülmektedir.

Otogar bağlamındaki bu sorun imar ve planlama açısından daha genel bir ilkesel yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmelidir. Günümüzde Antalya merkezdeki ilçe Belediyelerinin yeni konut alanlarına ve yeni AVM’lere ihtiyacı yoktur. Plan notları ve yönetmelik hükümleriyle, yüzde yetmişler oranında artan nüfus ve yapı yoğunluğu artışı, zaten yetersiz olan sosyal donatı ve teknik altyapı alanları üzerine ilave yükler getirmiştir. Dolayısıyla sosyal donatı ve teknik altyapı alanları daha da yetersiz hale gelmiştir. Yine semt spor tesisleri alanları, resmi Kurum alanları, Yeşil Alanlar plan değişiklikleri ile Akaryakıt satış İstasyonu veya çeşitli rant tesisleri alanı olarak plan değişiklikleri yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ile birlikte, kamusal alan olan mevcut Otogar alanında yapılan İmar plan revizyonunun iptali istemiyle, Antalya 1. İdare Mahkemesinde dava açmıştır. Davaya bakan Sayın Mahkemece atanan bilirkişi heyetince sunulan bilirkişi raporuna davalı idare tarafından yapılan itirazın, raporu kusurlandıracak nitelikte bulmamış, bilirkişi raporunu karara dayanak olacak nitelikte görmüş ve 02.10.2019 tarih, 2019/1016 Karar sayılı Kararı ile: “……    mevcut otogar alanının getirdiği yoğun trafik yükünün kent içi ulaşım dengelerini zamanla değiştirdiği, bu nedenle otogar alanının tüm kente hizmet verecek konumda kentin dış çeperlerine doğru kaydırılmasında bir sakınca bulunmadığı, ancak plan değişikliğine konu alanın toplam 230.095 m2 büyüklüğe sahip olduğu ve bu alanın 76.291 m2'sinin emsali E=1.35 olan Gelişme Konut Alanı olarak planlandığı, buna göre plan değişikliğine konu alanda yaşayacak kalıcı kişi sayısının yaklaşık 3000 kişi olacağı, artan nüfus ihtiyacını karşılamak amacıyla kamusal alanlar niteliğine sahip sosyal altyapı alanlarının ayrılmadığı, ayrılan özel eğitim alanı ve özel sosyal tesis alanının ise kamusal alan olarak kabul edilemeyeceği ve ayrılması zorunlu sosyal altyapı/donatı alanları niteliğinde olmadığı, bu haliyle plan değişikliğinin kamu yararına, kentin mevcut ve gelecekteki durumuna uygun olmadığı, diğer yandan çevresel kullanımlar ile olan, ilişkileri ve dengeleri değiştirecek kararları içeren plan değişikliğinin detaylı araştırma ve analiz çalışmaları sonucu elde edilen geniş kapsamlı veriler doğrultusunda hazırlanmadığı, yine önerilen yeni terminal alanının yaklaşık 10 ha'lık alana sahip olduğu, yeni terminal alanının ise 23 ha'lık alana sahip mevcut alanının olduğu, yani hizmet götürdüğü bölge içinde yani eşdeğer bir otogar alanının ayrılmadığı anlaşılmış olup, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve kentsel yerleşmenin mevcut ve gelecekteki durumuna uygun bulunmayan dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu işleminin iptali gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.” Denilerek dava konusu plan revizyonunun iptaline karar vermiştir.

 Kentlilerin ve başta Şubemiz olmak üzere ilgili meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin Yeni Büyükşehir Belediye yönetimden beklentisi, kentin her noktasından kolayca ulaşımın sağlandığı mevcut Otogarın iyileştirilerek kapasitesinin artırılması ve giriş çıkışlarının yeniden düzenlenerek Otogar olarak kullanılmasına devam edilmesidir. Eğer otogar zorunlu olarak taşınacaksa da çağdaş ve evrensel  kentsel tasarım ilkeleri uyarınca yapılması gereken mevcut alanın rant amaçlı değil, amatör sporcuların spor yapabilecekleri, halkımızın aktif yeşil alan ihtiyaçlarına da karşılayabilecek nitelikte “Deprem Toplanma Alanı” olarak planlanması ve projelendirilmesidir.

Şubemizin, Büyükşehir Belediyesince talep edilmesi halinde, başta Otogar olmak üzere kentimizi ve kamu yararını ilgilendiren her konuda gereken her türlü katkıyı ve desteği vereceğini,

Değerli Basınımız aracılığı ile halkımızın ve ilgililerin bilgilerine sunarız.04.11.2019

 

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ

 

MEVCUT 

REVİZYON