16. BATI AKDENİZ MİMARLIK SERGİSİ VE ÖDÜLLERİ

16. BATI AKDENİZ MİMARLIK SERGİSİ VE ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ:
Şube etkinlik alanında, kültür yapımızın önemli taşlarından olan "Mimarlık" mesleğinin kamuoyunda ve meslek gündeminde tanıtılması, tartışılması ve belgelenmesi ile yine Bölge'nin doğal ve tarihsel çevre ve mimari mirasla oluşumu safhalarında, mimarın sorumluluğunun gelişmesi ve mimarın teşvik edilmesi ile bölge halkının koruma/kullanma bilincinin yaygınlaşmasının sağlanması amaçlanmıştır.

2. KAPSAM:
Etkinlik; "Yapı Ödülü", "Proje Ödülü" ve "Mesleğe Katkı Ödülü" dallarında sergileme ve değerlendirme olarak düzenlenmektedir.

3. SEÇİCİ KURUL'UN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ:
3.1. Seçici Kurul;  7 asil,  3 yedek üyeden oluşur.
3.2. Seçici Kurul'un 7 asil üyeden 5’i ve 3 yedek üyeden 2’si Genel Kurul'da seçilir.
Ancak adaylardan en az 2 asil ve 2 yedek üyenin daha önce sergilemeye katılmış veya seçici kurulda görev almış olması gereklidir. Geri kalan seçici kurul üyelerinin 10 yıllık mesleki deneyimi olması gereklidir. Ayrıca,  2 asil 1 yedek üyeyi Yönetim Kurulu belirler. Toplantılara mazeretsiz toplam 2 kez katılmayan asil ve yedek üyelerin üyelikleri düşer, yerine sıradaki yedek üye gelir.
3.3. Seçici Kurul, ilk toplantısında bir başkan ve bir sekreter seçer.
3.4. Seçici Kurul ile Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derecede yakınları etkinliğin hiçbir dalında aday olamazlar.
3.5. Seçici Kurul üyeleri, eserler üzerinde ilk inceleme çalışmalarını yaptıktan sonra değerlendirme yöntemini tespit eder.
3.6. Kurul; eserler ile ilgili değerlendirmesini, proje ve mesleğe katkı dallarında dokümanlar üzerinden, yapı dalında ise hem dokümanlar üzerinden, hem de yapıları yerinde inceleyerek yapar.
3.7. Seçici Kurul gerek görürse, eser sahibini eser hakkında daha fazla bilgi almak için Kurul'a çağırabilir.
3.8. Seçici Kurul gerek gördüğünde Şube'den konuyla ilgili danışman isteyebilir.
3.9. İlk 1. yedek üyenin, Seçici Kurul toplantılarına ve tüm değerlendirme çalışmalarına katılma zorunluluğu vardır.
3.10. Değerlendirmeye ait oylama; Oda Yarışma Şartnamesi'ne göre yapılır. Kararlar, yalnız asil üyelerin oylarıyla alınır. Oylamalar açık olarak yapılır ve çekimser oy kullanılamaz. Oylamada, eşit oy çıkması halinde, başkanın olduğu taraf çoğunluk sayılır. Karşı oy sahiplerinin isimleri ve gerekçeleri tutanaklara geçirilir.
3.11. Seçici Kurul etkinlik sonunda, çalışmalarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kurulu'na sunar. Sergilemeye ve ödüle değer bulunan, ya da bulunmayan eserler bu raporda, gerekçeleri ile yer alır.
3.12. Kurul üyelerine ve uzmanlara bu görev için ücret ödenmez. Yolluk ve harcırahları Şube tarafından karşılanır.

4. BATI AKDENİZ MİMARLIK SERGİSİ VE ÖDÜLLERI KOMİTESİ:
4.1. Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi Ve Ödülleri Komitesi 2 kişiden oluşur. 2 kişi, Şube Yönetim Kurulu'nca atanır.
4.2. Komite üyelerinin Oda'ya kayıtlı mimar olmaları şarttır.
4.3. Komite bir ödül dönemi için seçilir.
4.4. Raportörlük ve Sergi'nin düzenlenmesi bu Komite'ce yürütülür. (Şube, Temsilcilik ve Oda Temsilcilerinden gelen tüm projeleri Komite'ye teslim eder.)
4.5. Komite; tüm eserleri inceleyerek şartnameye uygun olup olmadığını belirten bir rapor ile birlikte Seçici Kurul'a değerlendirilmek üzere teslim eder. Seçici Kurul tarafından Şartnameye uygun bulunmayan eserler, eser sahibine gönderilir. Bir hafta itiraz süresi tanınır. İtirazlar Komiteye yapılır. Tüm itirazlar komite tarafından ilgili raporları ile birlikte Seçici Kurul'a teslim edilir. Seçici Kurul ve Komite, birlikte konuyu irdeleyerek sonuçlandırır.
4.6. Komite'den en az bir kişi, Seçici Kurul değerlendirmelerine katılır.
4.7. Organizasyon ile ilgili tüm harcamalar Şube tarafından karşılanır.
4.8. Komite üyelerine bu görev için ücret ödenmez.

5. KATILIM ESASLARI:
5.1. Genel Katılım Koşulları:
5.1.1. Adaylar, her dalda bir veya birden fazla eserle etkinliğe katılabilirler.
5.1.2. Adaylar; eserleri ile ilgili her türlü dokümanı ve başvuru formunu Şube/Temsilcilik/Oda Temsilcisi kanalı ile Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Komitesi'ne iletmekle yükümlüdürler.
5.1.3. Seçici Kurul çalışmalarına başladıktan sonra eser, sahibi tarafından geri çekilemez.
5.2. Proje Dalında Katılım Koşulları:
Mimarlar Odası Antalya Şubesi'ne kayıtlı ve Şube Etkinlik Alanı'ndaki kamu veya özel kurumlarda faaliyet gösteren mimarlar, ya da eserin yapıldığı tarihte Mimarlar Odası Antalya Şubesi'ne kayıtlı olan mimarlar Şube Etkinlik Alanı'ndaki ve aşağıda ana başlıkları verilen eserleri ile bizzat kendileri başvuruda bulunabilirler.
  Mimari Projeler,
 Araştırmaya yönelik fikir projeleri,
 Kentsel ve çevre düzenleme çalışmaları,
 İç mimarlık ve dekorasyonla ilgili çalışmalar,
 Bilimsel ve akademik çalışmalar, (Lisansüstü ve doktora tezleri hariç)
 Restorasyon projeleri,
5.3. Yapı Dalında Katılım Koşulları:
5.3.1. Mimarlar Odası Antalya Şubesi'ne kayıtlı ve Şube Etkinlik Alanı'ndaki kamu veya özel kurumlarda faaliyet gösteren mimarlar ya da eserin yapıldığı tarihte Mimarlar Odası Antalya Şubesi'ne kayıtlı olan mimarlar aşağıda ana başlıkları verilen bitmiş yapıları ile bizzat kendileri başvuruda bulunarak katılabilirler.
 Yapımı bitmiş yapılar,
 Restorasyon,
 İç Mekan Düzenlemeleri,
 Dış Cephe Yenileme,
5.3.2. Yapının bitim tarihinin önemi yoktur. Ancak, inşaat ruhsatı almış ve yapının ruhsat ve eklerine uygun inşa edilmiş olması gerekir.
5.4. Mesleğe Katkı Dalında Katılım Koşulları:
5.4.1. Bölgenin doğal ve tarihi çevreyle mimari mirasın oluşumuna, mimarlığın toplumda tanıtılmasına, kent kimliğine yönelik çalışmaları ile, bölge halkının bilinçlendirilmesine ve mimarlık mesleğine katkıda bulunan tüm kurumlar, mimar olan ya da mimar olmayan kişiler, Şube Etkinlik Alanı içinde her türlü eserleri ile ya bizzat başvurabilirler ya da Şube etkinlik alanı içindeki kurumlar, kentliler, Mimarlar Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu ve Seçici Kurul tarafından Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Seçici Kuruluna önerilirler.
5.4.2. Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödüllerine başvuruda bulunan ya da aday gösterilenlerin bölgede ikamet etme zorunluluğu yoktur. 5.4.3. Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödüllerine bizzat başvuru ya da aday gösterilmesinde gerekçeler yazılı olarak Seçici Kurul'a iletilir.
5.5. Herhangi Bir Yarışmaya ve Sergilemeye Katılmış Eserlerin Katılım Koşulları:
5.5.1. Adaylar herhangi bir yarışmaya katılmış ama ödül almamış her türlü eserleri ile etkinliğin her dalında değerlendirmeye katılabilirler.
5.5.2. Adaylar herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül almış her türlü eserleri ile ödül aldıkları kategori dışında sergileme ve değerlendirmeye, ödül aldıkları dalda ise sadece sergilemeye katılabilirler.
5.5.3. Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri etkinliğine, geçen yıllarda katılmış olan
her türlü eser ödül alsın ya da almasın aynı dalda tekrar katılamaz.

6. BAŞVURU
6.1. Etkinliğe Proje ve Yapı Dalında katılmak isteyenler, eserlerini katılım formu ile birlikte Şube veya Birimlerine belirtilen süre içinde teslim ederler
6.2. Etkinliğe Mesleğe Katkı Dalında başvuranlar veya aday gösterenler gerekçeli dilekçeleri ile katılım formlarını Şube veya bağlı bulundukları Birimlerine belirtilen süre içinde teslim ederler.Şube veya Birimlerine teslim edilen eserler, başvurular ve dilekçeler, Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Komitesi'ne iletilir.

7. ETKİNLİK TAKVİMİ:
7.1. Etkinlik 2 yılda bir düzenlenir.
7.2. Etkinlik Dönemi Şube Olağan Genel Kurul tarihinde başlar.
7.3. Etkinlik duyuruları, dönemin ikinci yılında Şubat ve Eylül aylarının ilk haftalarında olmak üzere iki kez şubenin resmî iletişim kanalları aracılığı ile yayın ve duyuru yazılarıyla yapılır.
7.4. 15 KASIM gününe kadar katılımcılar eserlerine ait dokümanları, Şube veya Birimlerine teslim ederler.
7.5. 25 KASIM gününe kadar, Şubeye bağlı Birimler eserleri Şubeye gönderirler.
7.6. 02 ARALIK gününe kadar, Şube kendisine yapılmış başvuruları Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Komitesi'ne iletir.
7.7. Komite, tüm eserlerin gerekli incelemelerini yaparak, gerektiğinde eksik bilgi ve belgeleri katılımcılardan isteyerek, tüm başvuruları en geç 15 gün içinde Seçici Kurul'a teslim eder.
7.8. 10 OCAK gününe kadar, Seçici Kurul, sergilenecek eserleri belirleyerek, eserlerin sergi formatında hazırlanması için Komiteye ve Şube kanalıyla katılımcıya iade eder.
7.9. 17 ŞUBAT gününe kadar, eserleri sergilemeye değer görülen katılımcılar, eserlerini istenen formatta düzenleyerek ve ödüllerin tespiti için Seçici Kurula iletmek üzere Komite'ye teslim ederler.
7.10. Komite, Seçici Kurul'un çalışmalarından önce en az 7 gün süre ile eserleri kamuoyuna açık olarak sergiler.
7.11. 17 MART gününe kadar, Seçici Kurul değerlendirme çalışmalarını tamamlar, ödül alan eserleri belirler ve gerekçeli raporu ile birlikte Şubeye teslim eder.
7.12. Etkinlik ödülleri, Sinan Haftası Etkinlikler Programı kapsamında düzenlenecek törenle ilgililerine verilir.
7.13. Gerekli hallerde; Katılımcıların ilk başvuru tarihinden sonraki süreçte etkinlik takviminin termin planında Seçici Kurul'un önerisi ve Şube Yönetim Kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir.

8. DEĞERLENDIRME:
Eserler, mimar ve mimarlığın toplumda tanıtılmasına öncülük ederek, bölge halkının bilinçlenmesine katkıda bulunacak değerlere sahip olmaları göz önüne alınarak değerlendirilir.
8.1. Mimarlığın evrensel değerlerine önem veren,
8.2. Kalıcı değerlere sahip,
8.3. Çevreye saygılı ve bütünleşmiş,
8.4. Doğal ve tarihsel çevre ve mimari mirasla bütünleşmiş, bunlara saygılı, özgün,
8.5. Katılan eserlerin, Yasa ve Yönetmeliklere aykırı olmaması,
gerekir.

9. SERGİLEME:
9.1. Seçici Kurul, sergilemeye değer bulduğu eserleri ve sergileme dışı kalan eserleri gerekçeleriyle rapor halinde şube yönetim kuruluna sunar.
9.2. Seçici Kurul'ca sergilenmeye değer görülen tüm eserler sergilenmek üzere Komite'ye iletilir.
9.3. Etkinliğe katılan ve sergilemeye değer bulunan eserler Şube Yönetim Kurulu tarafından ilan edilir. Ayrıca, eser sahiplerine de yazı ile bildirilir.
9.4. Sergilenmeye değer görülen eserlere ait dokümanlar, Seçici Kurul'un değerlendirmesi sonucu, belirtilen formatta, eseri tanıtacak şekilde (projeler, fotoğraflar, maketler, grafik sunuşlar, raporlar vb.) düzenlenerek, etkinlik takvimine uygun olarak Komiteye teslim edilir. Komite de Seçici Kurul'a teslim eder.
9.5. Sergilenmeye değer görülen eserlerin başka zamanlarda ve başka yerlerde sergilenmesi, gösterilmesi, telif hakları saklı kalmak kaydıyla çoğaltılması, basılıp yayılması, Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin hakkıdır.
9.6. Ödül alan eserler, eser sahibinin oluru alınarak Seçici Kurul tarafından "Ulusal Mimarlık Ödülleri Sergisi"ne gönderilebilir.

10. ÖDÜLLER:
10.1. Seçici Kurul tarafından Sergilemeye değer bulunan eserlerin sahiplerine; sergilenmeye değer bulunan eser için "Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri" Sergi katılım belgesi verilir.
10.2. Sergiye katılan eserler Seçici Kurul'da ödül için tekrar değerlendirilir
10.3. Seçici Kurul ödüle değer bulduğu eserleri ve ödül dışı kalan eserleri gerekçeleriyle rapor halinde şube yönetim kuruluna sunar.
10.4. Şube yönetim kurulunca ödüle değer bulunan eserler. Şube resmî iletişim kanalları ile kamuoyu ve tüm mimarlık kesimlerine duyurulur. Açıklamada eser sahibi, eserin adı, ödül dalı, seçici kurul asil, yedek ve komite üyelerinin isimleri yer alır.
10.5. Seçici Kurul tarafından her dalda başarılı bulunan eserlere "BAŞARI ÖDÜLÜ" verilir.
10.5.1. Eser sahibinin birden fazla ödül alması halinde; eser sahibine, her eseri için ayrı plaket verilir.
10.5.2. Ödül alan eser sahibi kişilere; aynı eser için ayrı ayrı plaket verilir.
10.6. Proje Dalında en fazla 5 başarı ödülü verilebilir.
10.7. Yapı Dalında en fazla 5 başarı ödülü verilebilir. Eser sahibi mimar ve yapımcısına ayrı ayrı plaket verilir. Ödül alan yapıya plaket çakılır.
10.8. Mesleğe Katkı Dalında, Seçici Kurulun takdiri ile belirlenen sayıda Başarı Ödülü verilir.

11. PROJE VE YAPI DALINDA ETKİNLİK BAŞVURUSUNDA MİMARİ PROJELERDE iSTENEN DOSYA(*)
 Vaziyet Planı 1/500 ya da 1/200 Ölçekli
 Tüm Kat Planları 1/100 ya da 1/50 Ölçekli
 En Az İki Kesit 1 /100 ya da 1/50 Ölçekli
 Tüm Görünüşler 1/100 ya da 1/50 Ölçekli
 En Az İki Adet Üç Boyutlu Sunum
 Proje Sunum Raporu
 İhtiyaç Programı
 Arsanın Yeri, Konumu ve Çevresi Hakkında Bilgi (Kuzey işareti, fotoğraf, imar Çapı, vb..)
 Kullanılan Malzeme ve Yapım Sistemi
 İç Mekan Düzenlemesi, Fikir Projesi ve Restorasyon projelerinde detay çizimleri
(*) Tüm bu belgeler A3 ebadında tek bir dosyada Katılım Formu ile birlikte teslim edilir.

12. ŞARTNAMENİN KABULÜ:
Bu şartname; 15.02.2020 tarihinde yapılan Mimarlar Odası Antalya Şubesi 18. Olağan Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmiştir. Şartnamenin yürütülmesinde Mimarlar Odası Antalya Şubesi sorumludur.

 

16. BATI AKDENİZ MİMARLIK SERGİSİ VE ÖDÜLLERİ SEÇİCI KURULU

ASIL ÜYELER

YÜKSEL YURTKURAN                          

ŞEMSETTİN TUGAY   

SEDA ŞİMŞEK TOLACI   

OYA SAYDAM

İBRAHİM GÜÇ

NİLGÜL YILMAZ

ALPER ERDEN ENGİZ

YEDEK ÜYELER

ÖZGÜR AKSU

MİHRİBAN AKÇAY

MERVE ÇETİNKAYA

SERGİ VE ÖDÜL KOMİTESİ

SAVAŞ YARLIĞAN

GÜLÇİN GÜNGÖR BENLİ

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ