Vergi Denetimleri Hakkındaki Yazımız

SAYIN MESLEKTAŞIMIZ

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun hükümleri doğrultusunda; her türlü mimarlık hizmetlerinden doğan kazançların vergiye tabi olduğu ve serbest meslek makbuzu ya da fatura kesme zorunluluktur.

Yine 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilat için serbest meslek makbuzu yada fatura düzenlenmesi gerektiği,

24 Haziran 1981 Tarih ve 17410 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartları Tespit Komisyonu ve Kontrol Bürolarının Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince de, TMMOB’ye bağlı bütün Odalar ve bunların birimleri, üyelerinin ürettiği mesleki hizmetleri “asgari çizim standartları ve asgari ücretleri” dikkate alarak denetlemekle görevlendirilmiştir.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 27/5 maddesinde; “Serbest Meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmet bedeli bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz” denilmektedir. Bu yasa maddesiyle Odalar tarafından üyelerinin mesleki çalışmaları için düzenlenen ücret tarifeleri vergilendirmede esas alınmaktadır. Bu bağlamda Mimarlar “ Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi” 28 Haziran 2013 gün ve 28691 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Resmi Gazete yayını ile vergi denetimine esas Antalya Şubesi hinterlandı içinde katsayılarla belirlenerek, asgari ücretler resmiyet kazanmıştır.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca mimarlık ve mühendislik hizmetlerinden alınan bedellerin meslek odalarınca tespit edilen hizmet bedelinin altında olamayacağı açıklanmış olup, ilgili idarelerce bu konunun denetiminde meslek odalarına bir görev verilirse, odaların bu görevi yerine getirmek zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm doğrultusunda 27 Aralık 1994 gün v 22154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı’nın 236 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ve 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’na uygun olarak düzenledikleri plan, proje, resim ve benzerlerinin önce ilgili meslek odası tarafından kaydının yapılıp, kontrol edildikten sonra ilgili idareler tarafından onaylanması yasalar gereğidir.

Diğer taraftan imar mevzuatı gereği yapı ruhsatı düzenleyen idareler tarafından sorumluluk alan mimarların yaptıkları işlemlere ilişkin bilgiler ve düzenlenen İnşaat ve Yapı Kullanma İzni formlarının aslı gibidir onaylı suretleri her ayın ilk haftası içinde Odamıza gönderilmektedir. Gönderilen bilgiler Şubemizce mesleki denetim yapılmış olsun veya olmasına kayıt altına alınmaktadır. Gelen ruhsatlar ile kayıtlarımız karşılaştırıldığında, bazı meslektaşlarımızın mesleki denetim ve proje sicil kaydı yaptırmadan ruhsat aldıkları belirlenmiştir. Kısacası mesleki denetim yaptırmayan üyelerimizin ruhsat aldıkları projelere esas m2, kat, yapı sınıfı gibi bilgileri Şubemizde mevcuttur ve bu bilgiler Şubemizde kayıt altındadır. Şubemiz Merkez Yönetim Kurulu’nun yazısı gereği mesleki denetim yaptırmayan üyelerimizi tespit etmektedir. Mesleki denetim yaptırmayan üyelerimizi, Merkez Yönetim Kurulumuzun bu yazısı gereği topluca Onur Kuruluna sevk edecektir.

Önceki yıllarda, odamızın faturalı mesleki denetim yapması nedeniyle üyelerimiz hakkında vergi denetimlerini yoğun olarak gerçekleşmediği bilinmektedir. Bazı üyelerimizin mesleki denetim yaptırmadıkları bilgilerinin gündemde tartışılıyor olması nedeni ile vergi denetimlerinin yoğunluk kazanacağı açıktır.

Vergi dairelerinin denetimleri için istenmesi halinde Şubemiz, mesleki denetim yapılmış olsun, olmasın (mesleki denetim yaptırmamış olanlar belediyelerin gönderdiği yapı ruhsat formlarındaki bilgiler esas alınarak) toplam inşaat alanı, yapı sınıfı, kat adedi vb. bilgileri,  28 Haziran 2013 gün ve 28691 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen ederiyle birlikte vergi dairelerine zorunlu olarak gönderilecektir.

Vergi mevzuatı hükümleri gereği zorunlu gönderilecek bilgiler nedeniyle şubemiz hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir. Bu bilgiler nedeniyle tüm sorumluluk üyelerimizin kendilerine aittir. Hiçbir üyemizin olabilecek olumsuzluklardan Odamızı sorumlu tutamayacağının bilinmesinde yarar görülmektedir.

Bu duyurumuz bir çok üyemizden gelen bazı üyelerimizin yukarıdaki zorunluluklara uymadan mimarlık hizmetlerini yerine getirdikleri yakınmaları nedeniyle sizlere ulaştırılmaktadır ve tebliğ niteliğindedir.

Bir olumsuzlukla karşılaşmamayı umuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU