TMMOB MİMARLAR ODASI 2019 YEREL YÖNETİMLER RAPORU

MİMARLAR ODASI

MİMARLAR ODASI 2019 YEREL YÖNETİMLER RAPORU YAYIMLANDI

1 Mart 2019

 

“Temel sorun, henüz bir demokratik yerel yönetim

ve demokrasi geleneğinin oluşturulamamış olmasıdır…”

Prof. Dr. Cevat GERAY (1930-2018)

 

Ülkemizde; düşünce, ifade, haberleş­me, toplanma, çalışma, eğitim ve sağlıklı / güvenli bir çevrede yaşam gibi temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına ve bunlardan yararlanılmasına her geçen gün yeni kısıtlamalar getirilmekte; top­lumsal yapıda eşitsizlik, ayrımcılık ve mahrumiyet giderek yükselmektedir.

 

31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimleri; siyasal rejimin değiştiği, “merkezîleş­me ve otoriterleşme” politikaları çer­çevesinde yerel yönetim alanında da yapısal değişikliklerin planlandığı, yerel yönetimlerin ruhuna aykırı geliştirilen seçilmişlerin görevden alınarak yerlerine kayyumların atandığı ve ekonomik krizle birlikte toplumsal ve sosyal kriz koşullarının ortaya çıktığı dönemde ger­çekleştirilecektir.

 

Ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda yaşanan kriz; ülkemizin uygarlık yolunda ilerleme hedefinden ve Cumhuriyetin bağımsız, eşitlikçi ve özgürlükçü temel­lerinden uzaklaştırıldığı; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkilerine el konduğu, mutlak siyasi gücün denetimsiz olarak bir kişide toplandığı “otokratik rejim”in yarattığı hukuk ve demokrasi normları bakımından kabul edilemez koşullarda ortaya çıkmıştır.

 

Halkın iradesi olan TBMM’nin yetkisiz­leştirildiği, yerel yönetimlerin merkezî hükümet tarafından devre dışı bırakıl­dığı, yargı bağımsızlığının yok edildiği, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, üniver­sitelerin bilimsel özerkliğinin ortadan kaldırıldığı, toplumsal muhalefete ve meslek kuruluşlarına baskıların arttığı bu ortamda; yaklaşan seçimlerle birlikte her alanda yaşanan kriz yaşam koşul­larını giderek ağırlaştırmaktadır. Kamu hizmetlerinin halka en yakın yönetim kademeleri tarafından yerine getirilmesi ilkesi yok sayılarak, belediyelerin planla­ma yetkileri hukuken ve fiilen ellerinden alınarak Bakanlıklara aktarılmaktadır.

 

İnsanlığın ortak birikimi olan doğal, kül­türel ve tarihî varlıklar ile uygarlık de­ğerleri tahrip edilmekte, kültür varlıkla­rımızın yanında, toplumsal belleğimizin vazgeçilmez bileşeni olan “kentsel bel­lek” yok edilmekte, “dayanışma yerine ayrışma ve yabancılaşma” öne çıkarıl­maktadır. Bu bağlamda yerel yönetim alanında yaşanan değişim ve gelişme­lerin toplumsal yaşama, yapılı ve doğal çevreye, mimarlık mesleğine etkilerinin; sorun alanlarının ve kriz koşullarının de­ğerlendirildiği; yerel yönetimlerin kent, mimarlık, çevre, kültür ve demokrasi politikalarına ilişkin önerilerin geliştiril­mesine katkı koymayı amaçlayarak ha­zırlanan “2019 Yerel Yönetimler Rapo­ru” kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

 

Mimarlar Odası 2019 Yerel Yönetimler Raporuna erişmek için:

http://www.mo.org.tr/_docs/2019YYR.pdf

 

TMMOB MİMARLAR ODASI