TEKİROVA KLEOPATRA KOYU`NDA KAZANAN HALKIMIZ OLDU

BASIN AÇIKLAMASI

 

TEKİROVA TABİAT PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN MEHMET ALİ BÜKÜ’NDE (KLEOPATRA KOYU) KAZANAN HALKIMIZ OLDU.

 

Tabiat Parkı olan Antalya Tekirova Mehmet Ali Bükü (Kleopatra Koyu); (eski) Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 06.04.2018 tarihinde onaylanan “Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı” ile yapılaşmaya ilişkin alt ölçekli 1/5000 ve 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planları olmadan, yapılaşma amaçlı ihaleye çıkılarak, ihale edilen koy için Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu ve Belde de yaşayan Ahmet KAYA ve Sami ADALETLİ ile birlikte hukuk mücadelesi başlatmış veTekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı’nın yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle dava açmıştır.

 

Antalya 3. İdare Mahkemesinde görülen dava da; 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan bilirkişi incelemesi sonrası bilirkişi heyetince Bilirkişi Raporu Mahkemeye sunulmuş, Sayın Mahkeme Bilirkişi Heyeti Raporu doğrultusunda 26.03.2019 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.Benzer şekilde, Kındıl Çeşme ve Göynük Çadırlı Kamp Alanlarına ilişkin onaylanan planların iptali istemiyle Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve bazı vatandaşlarca açılan iptal davalarında, davaya bakan mahkemece, dava sürecinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmediğinden tahsis alan yatırımcılar hızla yapılaşma yoluna gitmiş, kamu yararına aykırı olarak bungalow adı altında 100-300m²’lik villalar yapılarak, belirli bir kesimin kullanımına açılmış, halka kapatılmıştır. Planlar iptal edilmiş olmasına karşın, yargı kararı uygulanmadığı için her iki alan da halkın kullanımına açılamamış ve açılamamaktadır. Sayın Mahkemece Kleopatra Koyu davasında verilen Yürütmenin durdurulması kararı önemli olup, karar ile Kleopatra koyunda yapılaşmanın önüne geçilmiştir.

 

Mahkeme 26.06.2019 tarihli iptal kararında; “……………….. bilirkişi raporu hükme esas alınabilecek nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.” Denilerek;

 

“Bu durumda; dava dosyasının bilirkişi raporu ile beraber incelemesi sonucu alanın yapılaşmaya açılmasında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmaması, alanı yapılaşmaya açan kararların ve bu kararlarla getirilen belirsiz kullanım türlerinin varlığı (kır evi) Antalya İli Tekirova Tabiat Parkı içerisinde bulunan Mehmet Ali Bükü (Kleopatra Koyu)’na yönelik yapılan Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 06.04.2018 tarihinde onaylanan ve yapılaşma getiren “Tekirova Gelişme Planının, Mekansal Planlar Yönetmeliği, 2973 Sayılı Milli Parklar Kanunu ve Yasa ve Uygulama Yönetmeliği 13. Maddesi ile Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik hükümlerine, Yapılaşmanın bitki örtüsüne, orman yapısına ve biyolojik çeşitliliğe zarar vereceği dolayısıyla planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, ………… dava konusu işlemin iptaline, esasta oy birliğiyle ……… karar verildi.” Denilerek, Tabiat Parkı statüsündeki ender bir doğa parçası olan alana, rant uğruna üst ölçekli plan kararları ile turizm amaçlı yapılaşma kararı getiren, alt ölçekli yapılaşmaya yönelik plan kararları ile yapılaşma koşullarını belirleyen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılmadan, üstelik halkın bilgilenme ve hak arama özgürlüklerinin önü kapatılmak amacıyla, uzun devreli Gelişme Planları askıya çıkarılmadan, yangından mal kaçırırcasına onaylanarak, nedeni anlaşılamaz bir acelecilikle ihale edilen dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

 

Mahkemenin hem Yürütmenin durdurulması hem de iptal kararları ile Tabiat Parkı olan Tekirova Mehmet Ali Bükü (Kleopatra Koyu), halkımızın kullanımında kalmıştır. Kazananın halkımız olmuştur: Basınımız aracılığı ile halkımızın bilgisine sunarız.

 

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ