MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

 

 

ANTALYA TEKİROVA TABİAT PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN MEHMET ALİ BÜKÜ’NÜN (KLEOPATRA KOYU)

TURİZM AMAÇLI TAHSİSİ KAMU YARARINA AYKIRIDIR.

 

Tabiat Parkı olan Tekirova Kleopatra Koyu; (eski) Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 06.04.2018 tarihinde onaylanan ve yapılaşma getiren “Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı” ile yapılaşmaya ilişkin alt ölçekli 1/5000 ve 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planları olmadan, yapılaşma amaçlı ihaleye çıkılarak, ihale edilen koy için hukuk mücadelemiz devam etmektedir. Tabiat Parkı statüsündeki ender bir doğa parçası olan alana, rant uğruna üst ölçekli plan kararları ile turizm amaçlı yapılaşma kararı getirilmiştir. Alt ölçekli yapılaşmaya yönelik plan kararları ile yapılaşma koşullarını belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılmadan, üstelik halkın bilgilenme ve hak arama özgürlüklerinin önü kapatılmak amacıyla, uzun devreli Gelişme Planları askıya çıkarılmadan, yangından mal kaçırırcasına onaylanarak nedeni anlaşılamaz bir acelecilikle ihale edilmiştir.

 

Mimarlar Odası, Antalya Barosu ve diğer davacılar ile birlikte (eski) Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 06.04.2018 tarihinde onaylanan ve yapılaşma getiren “Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı”nın İPTALİ ile öncelikle ve ivedilikle yürütmenin durdurulması ve duruşma istemi ile açılan davada, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan bilirkişi incelemesi sonrası bilirkişi heyetince Mahkemeye sunulan Bilirkişi Heyeti Raporunun sonuç bölümünde; “… sonuç olarak; sözkonusu Antalya İli Tekirova Tabiat Parkı içerisinde bulunan Mehmet Ali Bükü (Kleopatra Koyu)’na yönelik yapılan Orman ve Su İşleri Bakanlığınca (eski) 06.04.2018 tarihinde onaylanan ve yapılaşma getiren “Tekirova Gelişme Planı”nın 3194 Sayılı İmar Kanununa, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği 13. Maddesi ile Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik Hükümlerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır.” denilerek, dava dilekçemizde belirttiğimiz iptal gerekçelerimizin haklılığı açıkça ortaya konulmuştur.

 

Göynük ve Kındıl Çeşme Çadırlı Kamp Alanları da benzer şekilde tahsis edilmiş, Mimarlar Odası bazı vatandaşlar ile iptal istemiyle dava açmış, açılan dava sürecinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmediği için tahsis alan yatırımcılar hızla yapılaşma yoluna gitmiş, kamu yararına aykırı olarak bungalow adı altında 100-300m²’lik villalar yapılarak, belirli bir kesimin kullanımına açılmış, halka kapatılmıştır. Planlar iptal edilmiş olmasına karşın yargı kararı uygulanmadığı için her iki alan da halkın kullanımına açılamamış ve açılamamaktadır.

 

Tabiat Parkı olan Tekirova Mehmet Ali Bükü (Kleopatra Koyu)’nda da aynı akıbetin yaşanmaması,bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda bir an önce yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi ve yapılaşmanın önüne geçilmesi, kazananın halkımız olması, davacılar olarak halkımız adına dileğimizdir.

 

 

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ        ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI