Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi ve Kamulaştırma Bilirkişi Güncelleştirme Eğitimleri Hakkında Duyuru !

              Antalya: 28.10.2015
              Sayı      :  2015/2073
 
Değerli Meslektaşımız;
 
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca her il için, her yıl bilirkişilik listeleri oluşturulmaktadır.
Şubemizce 2015 yılında “Kamulaştırma Bilirkişiliği” yapmak isteyen üyelerimiz için 18-19 Kasım 2015 tarihlerinde  “Bilirkişi” ve 31 Ekim 2014 tarihinde “Güncelleme” eğitimleri açılacaktır. 
24.11.2006 tarih ve 26356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamulaştırma Davalarında” Bilirkişi olarak görev yapacakların  (üçüncü bölüm madde 12) Meslek İçi Eğitim Seminerine katılma zorunluluğu bulunmaktadır.
Buna Göre; 
- Daha önce açılan “Bilirkişi” eğitimlerine katılmamış üyelerimizin; SMGM kapsamında gerçekleştirilen “Kamulaştrma Bilirkişiliği” eğitimine katılmaları ve Sertifika koşullarını yerine getirerek Sertifika almaları zorunludur. 
 
-  Daha önce Bilirkişi Eğitime katılmış ve sertifika almış üyelerimizin sertifikaları 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. Ancak sertifika alındıktan sonraki her yıl, SMG kapsamında gerçekleştirilen Kamulaştırma Bilirkişiliği Güncelleme Eğitimine katılmaları ve sertifikalarını bağlı bulundukları Şube’ye onaylatmaları (vize ettirmeleri), gerekmektedir. 
 
Merkez Yönetim Kurulu’nun 25–26 Temmuz 2008 tarih ve 41/6-8d no’lu kararı gereği Bilirkişi Eğitim Sertifikalarının, Bilirkişi Yönetmeliği gereğince geçerlilik süresi 5 yıl olmasına rağmen, her yıl Odalarca onaylanması gerekmektedir.
 
Güncelleme eğitimine katılan üyelerimizin sertifikalarının arkasına “2016 vizesi yapılmıştır” yazısı bulunacak ve kaşe basılarak onaylanacaktır. Bu onay 2016 yılı için geçerli olacaktır.
 
Ayrıca;
2016 yılında Bilirkişilik listesinde yer almak isteyen üyelerimizin;
      -   T.C. Vatandaşı olması
      -   Mesleki haklarını kullanma ehliyetine sahip,
      -   Mimarlar Odası’na üye olması, 
      -   Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıldır fiilen mesleki faaliyetini icra ediyor olması,
      -   Disiplin cezası almamış olması,
      - Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş olması,
      - Odalarca düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerini başarıyla tamamlayarak yetki belgesi almış olması,
     -  Aidat borcu bulunmaması,
    - Bilirkişilik başvurusunda bulunacak üyelerin 240.00 TL başvuru ücreti yatırması gerekmektedir.
      - Daha önceki yıllarda, düzenledikleri raporların bir örneğini Odaya vermeyen, aldıkları ücretin %5’ini Odaya ödemeyen, disiplin cezası almış olan ve aidat borcu bulunan üyeler bilirkişi listelerine alınmayacaklardır.
 
Aşağıda programı bulunan “Kamulaştırma Bilirkişi” ve “Kamulaştırma Bilirkişi - Güncelleme” eğitimlerine katılmak isteyen üyelerimiz 9 Kasım 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Şubemize eğitim ücreti ve başvuru ücretini yatırarak kayıt yaptırabilirler. 
 
Bilgilerinize dileriz.
Saygılarımızla.
 
MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ
 
 
Serap KAYA
YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
 
 
 
 
KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ:
 
Konu                 : Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi
Tarih:               : 18-19 Kasım 2015
Süre                  : 16 saat
Eğitim Ücreti                      : 160 TL
Bilirkişilik başvuru ücreti : 240 TL
Yer                 : Mimarlar Odası Antalya Şubesi
Kredi               : 15 Kredi
 
Eğitim Programı                     
1.GÜN    18 Kasım 2015
09.30-09.45         Kayıt
09.45-13.00       Eğitim 
13.00-14.00       Yemek Arası 
14.00-18.15 Eğitim
 
2.GÜN    19 Kasım 2015
09.30-09.45     Kayıt
09.45-13.00 Eğitim 
13.00-14.00   Yemek Arası 
14.00-16.45 Eğitim
16.45- 17.15 Sınav
17.15-18.15 Sınav Değerlendirmesi Soru ve Cevaplar
 
 
 
KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ - GÜNCELLEME EĞİTİMİ
 
Konu                    : Kamulaştırma Bilirkişilik Güncelleme Eğitimi
Tarih:                   : 19 Kasım 2015
Süre                     : 6 saat
Eğitim Ücreti                         : 60 TL
Bilirkişilik başvuru ücreti       : 240 TL
Yer                       : Mimarlar Odası Antalya Şubesi
Kredi                    : 6 Kredi
 
Eğitim Programı                     
 
09.30-09.45   Kayıt
09.45-13.00    Eğitim ve Değerlendirme 
13.00-14.00    Yemek Arası 
14.00-17.15     Eğitim ve Değerlendirme
 
 
Not:  Bilirkişiler, yaptıkları bilirkişilik hizmeti karşılığında alacakları ücretin %5’ini Oda Yönetmeliğinin 79/i maddesi gereğince Odaya yatırmak zorundadırlar.