Kepez Belediyesi Y. Mimar Turgut Cansever Adına Ulusal Mimarlık Ödülleri Veriyor.

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü ve belediye yönetimince Haziran ayı meclis toplantısına önerge ile sunulan Antalya doğumlu ünlü mimar Turgut Cansever adına Ulusal Mimarlık Ödülleri verilmesi ile ilgili önerge ilgili komisyona havale edilmiştir. Komisyonca belediye yönetimi ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin birlikte hazırladığı taslağın komisyonda son şekli verilerek Kepez Belediye Meclisinin Ağustos ayı toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Meclisten geçen yönetmeliğe göre ulusal düzeydeki mimarlık yarışması, Kepez Belediye’si adına Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin koordinasyonunda yapılacaktır. 
Kepez Belediyesi’nce verilecek ödüllerden Turgut Cansever anısına , ülkemizde mimarlık ve yapı sektöründeki faaliyetlerin tanıtılması, özendirilmesi ve ödüllendirilmesi, mimarlığın ve uyumlu kentleşmeye katkısının kamuoyunun gündeminde bulundurulması, mimarlık ürünlerinin belgelendirilmesi, kullanıcıların ve yüklenicilerin bilinçlendirilmesi ile güzel sanatların teşviki amaçlanmaktadır. 
Meclisten geçen yönetmeliği bilgilerinize sunuyoruz.


Antalya Kepez Belediyesi Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri Yönetmeliği

Madde 1. Kepez Belediyesi adına Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinasyonunda Y. Mimar Turgut Cansever’in anısına, ülkemizdeki mimarlık ve yapı sektöründeki faaliyetlerin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, mimarlığın ve uyumlu kentleşmeye katkısının kamuoyunun gündeminde bulundurulması, mimarlık ürünlerinin belgelendirilmesi, kullanıcıların ve yüklenicilerin bilinçlendirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi amacıyla, Ulusal Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri verilir.

KAPSAM

Madde 2. Her yıl Şubat ayı içinde, bir yıl proje bir yıl yapı dalında olmak üzere “Turgut Cansever Mimarlık Sergisi” düzenlenir ve Turgut CANSEVER’in ölüm günü olan 22 Şubat günü “Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri” verilir.

DAYANAK

Madde 3. 5393 sayılı Belediye Kanunu

VERİLECEK ÖDÜLLER

4.1 Yapı Dalı:

Bitmiş yapılarından dolayı mimar(lar)ına verilir. Bu dalda ödüllendirilmek için sergiye katılmak esastır. Seçici Kurul sergiye katılan yapılar içinde en fazla 2 tanesine başarı ödülü ve 1 tanesine Turgut CANSEVER Büyük Ödülü verir. Verilen ödüllerin 1 adedi önceden belirlenen bir konu üzerine verilebilir. Bu dalda 3 ödül vermek zorunludur. Bitmiş ve kullanılmakta olan yapılarda, yapının bitiriliş tarihinin önemi yoktur.

-Yapımı bitmiş yapılar
-Restorasyon
-Dış Cephe Yenileme

4.2 Mimari Proje Dalı:

Uygulamaya geçilmemiş, inşaat halindeki veya gerçekleşmek amacıyla tasarlanmış projelerin mimar(lar)ına verilir. Bu dalda ödüllendirilmek için sergiye katılmak esastır. Seçici Kurul sergiye katılan projeler içinde en az en fazla 2 tanesine başarı ödülü ve 1 tanesine Turgut CANSEVER Büyük Ödülü verir. Verilen ödüllerin 1 adedi önceden belirlenen bir konu üzerine verilebilir. Bu dalda 3 ödül vermek zorunludur.

SEÇİCİ KURUL OLUŞUMU

Madde 5. Seçici Kurul 5 kişiden oluşur.

5.1. Seçici Kurullarda 1 üye mimarlık tarihçisi veya eleştirmeni niteliklerine sahip olacaktır. Bu üyeler en az 10 yıllık meslek faaliyetinde bulunmuş, mimarlık tarihi veya eleştirisi üzerine yapıtları bulunan kimselerden seçilir.

5.2. Seçici Kurullarda 3 üye mimarlık uygulamaları ile bilinen, biri en az 10 yıl meslek deneyimli, diğerleri en az 20 yıl meslek deneyimli mimarlar arasından seçilir.

5.3. Seçici kurullarda 1 üye akademisyen mimarlardan seçilir.

5.4. Seçici Kurul Raportörleri: Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri Komitesi’nce, komite içinden En az 2 kişi olmak üzere oluşturulur.

5.5. Seçici Kurul 2 yıllık ödül dönemi süresince çalışır. Bir üye üst üste seçici kurula seçilebilir. Kurulun 5 üyesinden 1’inin önceki ödül dönemlerinde Seçici Kurul üyeliği yapmış olması şartı aranır. Seçici Kurul Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından önerilen adaylar arasından Kepez Belediye Başkanlığı’nca seçilir. Kepez Belediyesi yeni adaylar önermesini Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden isteyebilir.

5.6. Seçici kurula ücret ödenmez. Antalya dışından gelen kurul üyelerinin yol ve konaklama giderleri Kepez Belediyesi’nce karşılanır.

TURGUT CANSEVER MİMARLIK ÖDÜLLERİ KOMİTESİ

Madde 6. Kepez Belediyesi tarafından Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinasyonunda en az 3 kişi komite üyesi olarak atanır. Mimar olmaları ve Odaya kayıtlı olmaları şarttır. Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri raportörlüğü ve serginin düzenlenmesi bu komite tarafından yürütülür. Komite bir ödül dönemi için 2 yıllığına belirlenir. Çalışma yeri Antalya'dır. Serginin ve jüri çalışmasının organizasyonu, ödüllerin duyurulması ve binalara ödül plaketlerinin çakılması bu komite tarafından yürütülür. Sergi ve ödül programının organizasyonu için Kepez Belediyesi’nce belirlenecek bütçe kullanılır.

SEÇİCİ KURUL ÇALIŞMALARI VE DEĞERLENDİRME

Madde 7. Seçici Kurul, değerlendirme süreci ve kriterlerini kendisi saptar. Değerlendirmeyi yapar ve bunu bir rapor ile açıklar. 4.1., ve 4.2.,’de bahsedilen yapı ve proje sunumu dallarındaki başarı ödülleri sergiye katılan çalışmaların değerlendirilmesi sonucu verilir.

Seçici Kurul, içinden bir kişiyi başkan seçer. Değerlendirme en az 3 kişiyle yapılır. Seçici Kurul üye sayısı 3’ün altına indiği durumlarda yeni üye atanır. Bu atamayı Seçici Kurul Kepez Belediyesi’ne önerir ve atama 5.5.'deki yönteme göre yapılır.

SERGİ VE KATILMA ESASLARI

Madde 8. Bir yıl proje bir yıl yapı dalında olmak üzere her yıl bir sergi düzenlenir. Sergiye katılma ve aday gösterme koşulları, Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri Komitesi’nce saptanır ve duyurulur. Sergi, ilk olarak Antalya'da açılır.

GENEL İLKELER

9.1. Sergiye ve ödüllere adaylık için Mimarlar Odası’na kayıtlı ve üyeliği devam eden her mimar, yanı sıra ilgili kamu kuruluşları, kurumlar, şirketler, bireysel veya ekip olarak katılabilir.

9.2. Şirket ya da kurum adına katılan çalışmalarda mimar(lar)ın isminin belirtilmesi zorunludur.

9.3. Yapı ve Proje dallarında katılabilmek için, müellif(ler)in Mimarlar Odası üyesi olması zorunludur.

9.4. Sergiye katılan bir eser, aynı kategoride bir başka dönem tekrar katılamaz.

9.5. Sergiye katılacak ve aday olacak eserler, Sekreterya’ya teslim edildikten sonra geri çekilemez; teslim edilen çalışmaların katalogda yayımlanması kabul edilmiş sayılır.

9.6. Eserin bitim tarihinin önemi yoktur. Ancak inşaat ruhsatı almış ve yapının ruhsat ve eklerine uygun inşa edilmiş ve projesinin Mimarlar Odası mesleki denetiminin yapılmış olması gerekir.

9.7 Ödüllerin TL cinsinden verilecek olup miktarı her yıl Kepez Belediye Encümenince belirlenir.

9.8. Yurtdışında uygulanan yapı ve projelerin katılımı için 9.6. maddesindeki şartlar geçerli değildir.

ADAY GÖSTERME VEYA KATILMA YÖNTEMİ

9.9 Mimarlar kişisel olarak ve ödül adayı olarak göstermek isteyenler, gerekçelerini açıklayacakları aday gösterme formunu doldurarak, Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri Komitesi Sekreterya’sına başvururlar.

ÖDÜLLENDİRME DIŞI KATILIM

9.10. Seçici Kurul ve Komite üyeleri sergiye sadece ödüllendirme dışı katılabilirler; ödüle aday gösterilemez ve ödül alamazlar.

9.11. Süreç içerisinde ortaya çıkan ve bu maddede yeterli ayrıntıda tanımlanmayan konular, maddenin esasına aykırı olmamak koşuluyla Kepez Belediye Başkanlığı tarafından karara bağlanır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE YAYIMLANMASI

Madde 10. Turgut Cansever Mimarlık Sergisi’nin açılış günü tüm mimarlık kesimlerine ve kamuoyuna basın ve yayın organları ile duyurulur. Serginin açılış günü ödül töreni yapılır ve ödül sahiplerine plaket, Seçici Kurul üyelerine ise hizmet plaketi verilir. Ödüllendirilen yapılara plaket çakılır. Sergi, oluşturulan program çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli kentlerde açılır.

Sergiye katılan eserler içinde Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek yayın için yeterli görülen çalışmaların ve Seçici Kurul raporunun yer alacağı katalog, katılımcılara ücretsiz olarak gönderilir. İngilizce ve Türkçe hazırlanan katalog, ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki belediyelere ve meslek örgütlerine, ulusal ve uluslararası kütüphanelere, üniversitelere ve mesleki dergilere ulaştırılır.

YÜRÜRLÜK

Madde 11. Bu yönetmelik, Belediye Meclis Kararı’nın kesinleşmesinden sonra Mahalli bir gazete veya Belediye İnternet Sitesinde ilan olduğu tarihte yürürlüğe girer.

Madde 12. Bu yönetmelik hükümlerini Kepez Belediye Başkanı yürütür.