BÜYÜK USTA MİMAR SİNAN`I ÖLÜMÜNÜN 430. YILDÖNÜMÜNDE SAYGIYLA ANIYORUZ

BÜYÜK USTA MİMAR SİNAN'I ÖLÜMÜNÜN 430. YILDÖNÜMÜNDE SAYGIYLA ANIYORUZ
 
MİMARLAR ODASI BASIN BİLDİRİSİ:
9 NİSAN MİMAR SİNAN GÜNÜ
09 Nisan 2018
 
Büyük Usta Mimar Sinan’ı ölümünün 430. yılında saygıyla anıyoruz. Mimar Sinan Şehzadebaşı Külliyesi’nden Süleymaniye Külliyesi’ne İstanbul’un siluetini taçlandırdığı eserleri ile, Balkanlar’dan Yakındoğu’ya tüm Osmanlı coğrafyasına yayılan camileri, medreseleri, hamamları, hanları ile Osmanlı kent kültürünü yüceltmiş ve tüm imparatorluğa yaymıştır. Bugün bilim insanları Sinan’ın yapıtlarını çeşitli yönleriyle inceleyerek Osmanlı Devletinin yarattığı yüksek kültürü anlamaya çalışmaktadır. Mimar Sinan’ın iki görkemli yapıtı Süleymaniye ve Selimiye UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine alınmış ve böylece bu mimarlığın “insanın yaratıcı dehasının başyapıtları” olarak “üstün evrensel değer” taşıdığı tüm Dünya tarafından kabul görmüştür. 
 
Sinan’ın mimarlığı kuşkusuz yoktan var olmamıştır. O yaşadığı coğrafyayı ve mekanı incelemiş, irdelemiş, Aya Sofya’yı anlamış ve onunla konuşmuştur. Süleymaniye Bizans’tan Osmanlı’ya yaşamsal sürekliliğin belki de en önemli göstergesidir; hem alabildiğine özgün bir tasarım hem de kültürler arası bir iletişimin öznesidir. Bu bağlamda yalnız Sinan’ın dehasını ortaya koyan eşsiz tasarımıyla değil bin yıllık bir geçmişin, birikimin değeriyle de anlam yüklenmiştir.
 
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) 2017 yılındaki Genel Kurulunun konusunu “Kültür Mirası ve Demokrasi” olarak belirlemiş ve böylece kültür varlıklarının korunmasını ve yaşatılmasını demokrasinin olmazsa olmaz bir parçası olarak tanımlamıştır. İlk bakışta çok da anlaşılır gelmeyen bu yaklaşım, aslında çoktan insan temel hak ve özgürlüklerinin bir bileşeni olarak kabul görmüş olan kültürel mirası daha da vurgulu bir şekilde çağdaş yaşamın temel koşullarından biri olarak yorumlamaktadır. ICOMOS, kültür mirasının farklılık içeren toplulukların bir arada yaşamasında, bağlarını güçlendirmesinde ve toplumlar arası çatışmaların azaltılmasında önemli bir potansiyel oluşturduğunu belirtmektedir. Kültür mirası insanlığın ortak kazanımı olarak demokrasinin sağlanmasında da başat güçlerden biridir.
 
Bu bağlamda Mimar Sinan’ın yarattığı camiler, medreseler, hamamlar, hanlar, köprüler, her biri ayrı ayrı geçmişten süzülerek gelen çok duyarlı bir kültürün ürünü, farklı toplulukların yarattıkları mimarlıkların bir bileşkesidir. Mimar Sinan’ın yaşamının geçtiği Yakındoğu’dan Balkanlara tüm bu geniş coğrafyayı günümüzde ülkemiz ve komşularını temsil etmektedir. 
 
Bu topraklarda barışın ve demokrasinin sürekliliğinin sağlanmasında kültürler arası diyaloğu 16. yüzyılda çözen ve bizlere ışık tutan Koca Sinan’ı kültürümüze ve uygarlık tarihine yapmış olduğu katkıları nedeniyle saygıyla anıyor; başta karar vericiler olmak üzere tüm ilgilileri yüzyıllar içinde yoğrularak, harmanlanarak gelişmiş olan kent kültürüne ve değerlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.
 
TMMOB MİMARLAR ODASI