Antalya Muratpaşa Belediyesi “Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi (Opera ve Tiyatro İşliği)” Mimari Fikir Proje Yarışması Soruları ve Cevapları

Antalya Muratpaşa Belediyesi 
“Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi (Opera ve Tiyatro İşliği)” 
Mimari Fikir Proje Yarışması Soruları ve Cevapları
 
 
 
1- Yarışmaya ekip olarak katıldığımızda ekip üyelerinin hepsinin  Mimarlar Odasına üye olması şart mı yoksa sadece ekip başının Mimarlar Odasına üye olması yeterli mi?
 
Yardımcı ve danışmanlar dışında kalan tüm ekip üyelerinin mimarlar odası üyesi olması gerekmektedir.
 
2- Almış olduğum şartname dosyasındaki CD ekinde gördüğüm imar durum belgesinin içeriğinde KAKS'ın 0.8 ve Çıkma Kat sayısının 1.7 olduğu yazıyor. Anlaşılacağı üzere ÇIKMA KAT SAYISI yöresel olarak uygulanan bir durum olup planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde herhangi bir ibareye rastlamadığımı ve Antalya bölgesinin yöresel mevzuatını bilmediğimi anımsatmak isterim. Bu konu hakkında detaylı bilgi vermeniz konusunda sizin yardımlarınızı bekliyorum.
 
Taban alanında 5m çekme mesafelerin içerisinde projelendirme yapılabilmektedir. Ancak İmar durum belgesinde görüldüğü üzere 320 ve 321 plan notları yer almaktadır. 1.7 kat sayısı hakkında 320 plan notunda şöyle denmektedir “Belediyemiz sınırları içerisinde 01.05.1999 tarihinden önce uygulama imar planları tamamlanmış ve ekteki haritada sınırları belirtilmiş alanlarda katlar alanı brüt toplamı; verilmişse TAKS’ını geçmemek kaydı ile subasman kotu üstünde tertiplenen açık ve kapalı çıkmalar da dahil olmak üzere katlar alanı toplam inşaat alanının %170’ini geçemez…..”. 
Emsal hesabı ticaret alanları ile yüksek zemin kat uygulanacak olan alanlarda katlar alanı= ((KAKS,TİA,E) – TAKS) x 1.70+ TAKS formülüne göre hesaplanır.
 
Örn. ((3353m²x0.80)- TAKS)x 1.70= KAKS 
  
3- a) Bir katılımcı yarışmaya birden fazla öneri ile katılabilir mi?
 
Hayır.
 
 b) Verilecek ödüller net mi yoksa bürüt müdür ?
 
Nettir.
 
4- a) Parkın zemin kotu altına yapılaşma yapılabilir mi, sadece otoparka mı
izin var?
 
Parkın zemin kotu altında sadece trafo, otopark, ana yapı ile bağlantı sağlayan geçiş üniteleri ve otoparka servis sağlayan üniteler yer alabilir.
 
 b) Statik hesaplamalar doğrultusunda yönetmelikte belirtilen 1,5 m açık/kapalı çıkmadan daha fazla konsol çıkılabilir mi? Eğer yapılabiliyorsa kapalı çıkma parsel sınırına en az 3,5 m, açık çıkma 2 m mi yaklaşabiliyor?
 
Planlı alanlar Tip imar yönetmeliğindeki çıkmalar bölümündeki çıkma koşulları doğrultusunda en az 3,5m parsel sınırına yaklaşılacak şekilde 1,5m kapalı çıkma yapılabilir. 
jüri yönetmeliklerde belirtilen yaklaşma sınırlarını aşmayan ve taşınma sorunları barındırmayan konsolları değerlendirmeye alacaktır.
 
 c) Örnek bir emsal hesabı verebilir misiniz?
 
Katlar alanı= ((KAKS,TİA,E) – TAKS) x 1.70+ TAKS formülüne göre hesaplanır.
 
Örnek:
Projede planlanan taban alanı 1500,00m²
 
((3353m²x0.80)- 1500m²)x 1.70= 2010,08m² 
 
Üst katlarda, yani KAKS olarak kullanım alanı 2010,08m²’yi geçemez. Buna göre Taban alanı ne kadar küçük olursa KAKS’da o kadar büyük olur.
 
 d) Hmax serbest, fakat çevre binaları geçmek mümkün müdür? Tarafınızdan bir hmax verilebilir mi?
 
Parselin yoğunluklu yapı alanı içerisinde kaldığından Antalya Büyükşehir Bld. Yönetmeliğinin yoğunluklu yapı düzeni tablosuna göre hareket edilmesi gerekmektedir. Güney cephede uyulması gereken çekme mesafesi binanın saçak yüksekliğine göre yoğunluklu yapı düzeni tablosundan alınacaktır.
 
Örnek:
7.kat (T.İ.A’yı geçmemek kaydıyla)
Saçak seviyesi 21.50m
Güney cephedeki çekme mesafesi 17.50m/2= 8.75m’dir
 
 
 
 e) Zemin kotu altına kaç kat inilebilir? Kat yüksekliği nedir?
 
Plan notu gereği 1.ve 2.Bodrum katlarda ticaret kullanımı dışında resmi kullanım ihtiyacını karşılayacak üniteler yer alabilir. Bodrumlarda Otopark yapılması koşuluyla kat sınırlaması yoktur. 
Planlı alanlar Tip imar yönetmeliğinde kat yüksekliği ile ilgili şu denilmektedir:
“İç Yükseklikler
Madde 39 - (Değişik: RG-12/8/1987-19542) Genel olarak iskân edilen katların, taban döşeme kaplaması üzerinden tavan sıvası altına kadar olan önyüz içyüksekliği (2.40) m. den az olamaz.
Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, hela, kiler, ofis, antre, koridor, yatak holü, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler ve iskân edilmeyen bodrum katları ile müştemilât binalarından bu yükseklik (2.20) m. den aşağı düşmemek üzere indirilebilinir. .
Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük, vb. gibi özellik arzeden yerlerin yükseklikleri bu kayıtlara tabi olmayıp, hizmetin gerektirdiği şekilde tesbit ve tayin olunur.
(Değişik:RG-2/9/1999-23804) Eğitim, sağlık, sanayi yapıları ile sinema, tiyatro ve konferans salonları, katlı otoparklar ve spor salonları gibi özellik arzeden yapılarda iç yükseklikler, teknolojik ve mimari gereklere göre belirlenir.” 
 
Belirlenen iç yükseklikler estetik kurulu kararına tabidir.
 
 f) Su basman kotu nedir? Kat alanı hesabından zemin kat alanı düşülüyor mu?
 
Su basman kotu +/- 0.00m ve üstü olabilir. Ancak bodrum katlar açığa çıkartılamaz. 
Evet kat alanı hesabından zemin kat alanı düşülüyor. (Madde 4.c’ye bakınız)
 
 g) Parkın altına otopark yapılması ve ağaçların azami şekilde
taşınmasından bahsedilmiştir. Parkın zemin kotu altına inşa yapmak
gerçekten mümkün müdür?
 
Jüri belirtilen alanın park karekterinin bozulmamasına özen gösterilmesini, zorunlu taşımalar dışında mevcut ağaçların olabildiğince korunmasını beklemektedir.
 
 h)Trafo başka bir yere taşınabilir mi yoksa tasarım projelendirme
dâhilinde mi yer alacak?
 
Trafo alan içinde kalmak koşulu ile taşınabilir.
 
 ı) Kaç kişilik sığınak yapılacak?
 
Mevcut yasa ve yönetmeliklere göre hesaplanacaktır.
 
5- a) Çocuk Bahçesinde kısmen ve ya sökülür-takılır hafif malzemeler ile yapılaşabiliyor muyuz?
 
Kalıcı yapı niteliği taşımayan düzenlemeler önerilebilir.
 
b) Park alanı ile yapılaşacağımız bölgelerin yerlerini değiştirebiliyor muyuz?
 
Hayır
 
c) Trafoyu bodrum katta herhangi bir bölgeye kaydırabiliyor muyuz?
 
Trafo ilgili kurum beklenti ve standartlarına uygun olmak üzere alan içinde taşınabilir.
 
d) Park arsasını sert zemin haline getirebilir miyiz? Park işlevi vermek zorunda mıyız?
 
Jüri yeşil, ağaçlıklı alan etkisinin korunmasını beklemektedir.
  
6- a) Çocuk bahçesi olarak kullanılacak alanın altına 2 kat bodrum çalışması yapılabilir mi?
 
Bkz. Yanıt 4a
 
b) Çocuk bahçesi olarak kullanılacak alanın altına yapılacak otopark genel otopark olarak kullanıma açık mı olacak? Sadece çok amaçlı gösteri merkezine hizmet eden otopark mı olacak?
 
Genel kullanıma açık olacaktır.
 
7- Alandaki trafo'nun yerinin değiştirilmesi, alan içinde başka bir yere taşınması  mümkün müdür ?
 
Bkz.yanıt 4h
 
8- a) Çocuk parkı içerisinde yer alan muhtarlık yapısı korunacak mıdır?
 
Parsel boş olarak değerlendirilecektir
 
b) Trafo yapısı izdüşüm olarak mı bodrum kata taşınacaktır? Yeri Değiştirilebilir mi?
 
Bkz. Yanıt 4a
 
c) Proje alanı  imar durumunda resmi kurum alanı olarak belirtildiğinden,kat yükseklikleri belirlenirken planlı alanlar tip imar yönetmeliği MADDE-8 BEND:11 DE belirtilen ticaret bölgesi, konut bölgesi ve diğer ibarelerinden hangisi gözönünüe alınarak max. kat yükseklikleri belirlenecektir?
 
Mevcut imar durumunda belirtildiği gibi T.İ.A’yı geçmemek kaydıyla kat serbestliği vardır. Kat yüksekliği ayriyeten T.İ.A ve Güney cephede Madde 4.d’de anlatmış olduğumuz şekilde binanın park alanına olan çekme mesafesine göre etki edecektir.
 
d) otopark ya da kullanıcı yaya girişi için herhangi bir tavsiye ya da ''şu yolun kullanılması önerilmektedir'' gibi bir ibare var mıdır? Varsa nedir?
 
Yarışmacıya bırakılmıştır
 
9- a) İhtiyaç programındaki çoğu mahalin (özellikle teknik hacimler) minimum-maksimum alanları ve mahal açıklamaları şartnamede belirtilmemiş. Bunlar belirtilecek mi, yoruma açık mı, bireysel araştırmalar sonucunda mı edinilmesi öngörüldü?
 
Yarışmacıya bırakılmıştır
 
b) Yarışma alanı içinde yer alan Faruk Kadam Parkı alanına kapalı otopark tasarlanması zorunlu mudur? Yoruma açık mıdır? Zorunlu ise parktaki ağaçların (özellikle yüksek ve yaşlı olanların) koruma işlemi hakkında bir strateji geliştirilmiş midir? 
 
Şartnamede belirtilen otopark sayısını karşılamak koşulu ile yarışmacıya bırakılmıştır.
 
c) Park alanındaki kapalı otoparkın inşa süreci nasıl hayal edilmiştir?
 
Bkz. Yanıt 4d ve 5g
 
d) Çok amaçlı salonun maksimum izleyici kapasitesi düşünülmüş müdür? 
Hedeflenen bir maksimum izleyici kapasitesi var mıdır?
 
Maksimum izleyici sayısı yarışmacıya bırakılmıştır
 
e) Birinci aşama tesliminde statik, mekanik, elektrik ve gereken teknik raporlar istenmekte midir? Danışmanlar bölümünde yer alması gerekli midir?
 
Bkz. Şartname madde 5
 
f) Alan içindeki muhtarlık, kamelya, taksi durağı, çeşme, trafo oldukları yerde ve şekilde korunacak mıdır? Yeni bir peyzaj düzenlemesi tasarlanırsa hangi işlevlerin kalması zorunludur?
 
Parsel boş olarak değerlendirilecektir
 
g) Zemin etüdü raporunda tasarlanacak kütleye dair belirtilen kesin yargılar (“bodrum+zemin+2 katlı tek blok olarak planlanmış” gibi ibareler) bağlayıcı mıdır, yoksa zemin etüdüne yardımcı varsayımlar mıdır?
 
Bağlayıcı değildir.
 
10- a) Yarışma şartnamesinin 1 no.lu maddesinin (yarışmanın konusu ve amacı) son satırında "..., sınırlı altyapı gerektiren temsillerin gerçekleştirilebileceği...",
4 no.lu maddesinin (ihtiyaç programı) ilk satırında ise "..., zaman zaman küçük çapta opera gösterilerinin yapılabildiği, ..." ifadeleri bulunmaktadır.
Operanın üst düzey teknik donanıma sahip sahnelerde gerçekleştirilebilen bir temsil biçimi olduğu düşünülecek olursa bahsi geçen "sınırlı alt yapı" ve “küçük çapta opera gösterileri” tanımlarının açıklığa kavuşturulması ve detaylandırılması beklenmektedir.
 
Arsa, yapı ve yatırım büyüklüğü geleneksel anlamda tüm altyapı donanımına opera temsillerine olanak tanıyacak koşulları sağlayacak büyüklüğe ulaşmamaktadır. Bu nedenle bu yapının bu tür sanatları sevdirmeye ve desteklemeye yönelik bir sanat ortamı ve atölye olarak kullanılması, toplantılar, dersler, provalar ve olanakların el verdiği ölçüde temsillere mekan oluşturması beklenmektedir.  
 
b) Birinci soru ile yakından ilişkili yarışma şartnamesinin 4. Nolu maddesindeki (İhtiyaç Programı) bazı ifadelerin de açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. İlgili maddenin “C.Çok Amaçlı Salon” başlığının 2. ve 3. Kısımları ile ilgili olarak aşağıdaki soruların "sınırlı alt yapı" bağlamında açıklıkla cevaplandırılması beklenmektedir:
Orkestra çukuru ne büyüklükte bir orkestra için talep edilmektedir?
Ne büyüklükte bir ana sahne beklenmektedir?
Ana sahnede döner-yükselir-alçalır mekanizmalar talep edilmekte midir?
Sofita istenmekte midir, isteniyorsa ne yükseklikte olacaktır?
Yan sahneler istenmekte midir, isteniyorsa ne büyüklükte olacaktır? 
 
Yanıt 10a da belirtildiği gibi yapının prova, kurs, toplantı ve olanakların izin verdiği temsillere altyapı oluşturması beklenmektedir. Salon ve sahne ile ilgili teknik konular yarışmacının arsa ve programın kısıtları içinde geliştireceği senaryo ve çözüm önerilerine bırakılmıştır.
 
c) Yarışma şartnamesinin 4 no.lu maddesinin (ihtiyaç programı) son satırında "...çocuk bahçesi için yeraltında otopark düzenlemesi yapılması...)
Aynı maddenin F- Teknik Bölüm başlığının son satırında ise "alanda bulunan ağaçların ... azami ölçüde ... korunması tavsiye edilmektedir." ifadeleri bulunmaktadır.
Birbiri ile çelişen bu ifadeler ile ilgili olarak jürinin tercihinin ne yönde olduğunu açıklıkla bildirmesi beklenmektedir.
 
Bkz. Yanıt 4d ve 5g
 
 
Sehven yapılan hata ile bir soru atlanmıştır. Soru ve cevabı aşağıdadır.
 
 
11-a) Taban alanı maksimum kullanım alanı %40 mıdır?
 
Tabanda 5m çekmelerden sonra kalan alan kullanılabilir. Herhangi sınırlama yoktur. Ancak Madde 4.C’de bahsetmiş olduğumuz gibi KAKS alanı taban alanı Emsalden düşülerek 1.70 katsayısı ile çarpılarak hesaplanacaktır.
 
b) Toplam kullanım alanını taban alanını emsalden çıkarıp 1.70 ile çarparak mı kullanıyoruz. 
 
Bkz. Yanıt 11-a
 
c) Bodrum kat doğu cephede 3mt ye kadar yanaşabilir miyiz?
 
Bodrum katında Otopark ve Sığınaklar komşu parsel sınırlarına 321 plan notu gereği 3m’ye kadar yaklaşabilir. Otopark rampaları ise komşu parsellerin sıfır noktasından geçebilir.
 
d) Trafonun başka bir yere taşınması ve park alanının yeniden düzenlenmesi önerilebilir mi ? 
 
Evet