2017 Yılı Mesleki Denetim Uygulamaları Hakkında Genel Merkez Genelgesi

Değerli Meslektaşımız,

 

TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetleri Uygulama Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’nin mesleki denetim ücretine ilişkin 18. Maddesinin 3. Fıkrasının iptali talebiyle açılan davada, Danıştay 8. Dairesi 2016/2006 E. Sayılı dosyasında “yargı kararı ile şekli bir denetim olduğuna hükmedilen mesleki denetim ücretinin maktu olarak belirlenmesi gerekirken projeler bakımından farklılaştırmaya gidilerek ücretlerin ayrı ayrı maktu adı altında nispi bir şekilde belirlenmesinde hukuka uyarlık görülmediği” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kararda mesleki denetim işlemine ve mesleki denetim işlemi sonucunda alınan ücrete ilişkin hukuka aykırılık tespit edilmemiş, mesleki denetim ücretinin tek ücret olarak belirlenmemesi hukuka aykırı bulunmuştur.

Bu nedenle Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile mesleki denetim uygulamalarının yürürlükte olduğu, Mesleki Denetimin yönetmeliklerimiz ve şartnamelerimiz doğrultusunda yapılmasına ve sicil durum belgesi düzenlenmesine ilişkin belge düzenlemesine aynen devam edileceği, mimari proje hizmetlerinin mesleki denetimi karşılığında alınacak olan mesleki denetim bedelinin proje ayrımına gidilmeksizin (büyüklük, tadilat, ilave) maktu olarak 300.00 TL olarak alınmasına karar verilmiştir. Konu ile ilgili Genel Merkez Genelgesi ektedir.

Üyelerimizin mağdur olmamaları için genelgenin yürürlük tarihinden önce, halen yürürlükte olan mesleki denetim bedeli ile mevcut ruhsat alınmış projeleri dahil halen taahhüt ettikleri tadilat, kat ilavesi projelerini mesleki denetimini yaptırabilmeleri için 24-25 Aralık 2016 Cumartesi ve Pazar günleri Şubemiz açık olup mesleki denetim yapılacaktır. Genelgenin yürürlük tarihinden sonra mesleki denetim bedeli proje ayrımı yapılmaksızın 300.00 TL olarak uygulanacaktır.

Bilgilerinize rica ederiz.

YÖNETİM KURULU