100. YIL BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

MİMARLAR ODASI OLARAK; ANTALYA 100. YIL DAVALARI SÜREÇLERİNİN HER AŞAMASINDA VARDIK-VARIZ.

 

100.yıl Spor kompleksi alanı ile ilgili önce, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2005 tarihli kararı ile yapılan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli plan değişikliklerine karşı, Antalya Barosu tarafından açılan davaya Odamızca müdahil olunarak dava açılmıştır. 

     

Anılan plan değişiklikleri ile alanda bulunan resmi kurum alanı ve spor tesis alanı küçültülmüş bir bölümüne “ Merkezi Gelişim Aksı”  kararı getirilerek ticari alana dönüştürülmüştür.  Kararın iptali istemiyle Antalya 2.İdare Mahkemesin de açılan dava reddedilmiş, karar temyiz edilmiştir. Danıştay 6.dairende görülen davada;  “planların üst ölçekli planlara aykırı olduğu “ gerekçesi ile karar bozmuştur.

    

Antalya 2.İdare Mahkemesi Bozma kararına uyarak 29.12.2009 tarihli kararı ile Planların İPTALİNE karar vermiştir.

 

İptal kararı verilen 1/25.000 ve 1/5000 Ölçekli plan değişikliklerine ilişkin dava devam ederken Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 19.12.2006 tarihinde aldığı yeni bir karar ile 1/1000 ölçekli plan değişiklikleri yapmıştır. Bu plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Plan notlarına “ tüm bodrum katlarda bağımsız bölüm numarası alınarak ticaret yapılabilir” ve “Blok boyu ve derinliği şartı aranmaz”  notu eklenmiştir.

           

Bu kararın iptali istemiyle Mimarlar Odası tek başına 02.02.2007 tarihinde, Meclis Üyesi Olarak Av. Cengizhan GÖKÖZ 15.03.2006 tarihinde ayrı ayrı dava açmışlardır. Antalya 2. İdare Mahkemesince bakılan davalar lehimize sonuçlanmıştır.

 

Bu plan değişiklikleri 65 katlı rezidans yapılabilmesine olanak tanıyan plan kararlarıdır. Açılan bu davalar sonucu rezidans inşaatının yapımı engellenmiştir. BU DAVALAR KAZANILAMAMIŞ OLSA İDİ; ZATEN BUNDAN SONRAKİ VE SON AÇILAN DAVALAR AÇILAMAZDI.

 

Yukarıdaki açıklanan ve iptal ile sonuçlanan Plan kararlarına karşı açılan davalar devam ederken, alan 13.12.2007 tarihinde inşaat yapım ihalesi yapılmıştır. İhalenin iptali istemi ile 04.03.2008 tarihinde Makine Müh. Odası, İnşaat Mühendisleri odası, Ziraat Müh. odası, Peyzaj Mim. Odası, Elektrik Müh. Odası, Şehir Plancıları odası ve 9 vatandaş ile birlikte Mimarlar Odasınca dava açılmıştır. Antalya 1.İdare Mahkemesinde görülen dava da dava reddedilmiştir. Mahkemenin kararı davacılar tarafından temyiz edilmiş ve Danıştay Onüçüncü Dairesi 10.09.2008 tarihli kararı ile mahkemenin ret kararını bozmuştur. Ancak dava devam ederken Sayın AKAYDIN’ın döneminde, Büyükşehir Belediyesi tek taraflı olarak ihalenin iptal edildiğini bildirmiş ve bir kez daha sonuç Antalyalıların yararına olmuştur.

 

Aradan uzun bir süre geçmiş ve mülkiyeti TOKİ’ye geçen alanda hiçbir şey yapılmadan beklenilmiştir.  Ancak bir süre sonra TOKİ tarafından hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20.07.2016 tarihinde onaylanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1.000 Ölçekli Uygulamam İmar Planı değişikliği kararı ile alana “Ticaret-Turizm” kararı getirilmiştir.

 

Kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Antalya Barosu ve Av. Polat BALKAN tarafından 26.10.2016 tarihinde ve daha sonra da Muratpaşa Belediyesince dava açılmıştır. Antalya 2. İdare Mahkemesince görülmekte olan davada tebligatların zaman alması nedeni ile henüz karar verilmemiştir. Ancak Odalarca açılan davadan sonra, aynı alana ilişkin Muratpaşa Belediyesince açılan dava da planların iptaline karar verilmiştir.    

 

Süreçten de görüleceği gibi alana ilişkin açılan tüm davalarda Mimarlar Odası vardır ve takipçisi olmuştur. Dava dilekçelerinin tamamına yakını da Mimarlar Odası Hukuk Müşaviri Avukat Sevda MESCİ tarafından hazırlanmıştır. Açıklamamızın başında belirttiğimiz gibi yine süreç incelendiğinde ilk dört dava açılmamış olsaydı şu anda alanda 65 KATLI REZİDANS yer alabilecekti, daha sonraki davalarında açılmasına gerek olmayacaktı.

 

Plan değişiklikleri ile bir yandan alana yoğunluk artışına neden olan, sosyal donatı ve teknik altyapı ile kent içi ulaşımını olumsuz etkileyecek rezidans, AVM, lüks konut yapılması diğer yandan veya çok düşük yoğunluklu ticari alan kararı getirilmesi kentimiz açısından, diğer yandan alanın stadyum ve kapalı spor salonu tesisleri yanında yer alması, başta Otopark ve ulaşım sorunu olmak üzere birçok sorun yaşanırken, yeni büyük sorunlar ve olumsuzlukların yaşanması engellenmiştir.

 

Bütün bu davaların içinde olmaktan, bütün davalarda imzamızın bulunmasından ve en büyük katkıyı koymaktan, bundan önceki, Lara Kent Parkı, Dokuma Alanı, Vakıf Zeytinliği, Phaselis, Kındıl Çeşme, Göynük Çadırlı Kamp Alanı, Kundu-Kemerağzı Sakızbucak Ormanı vb. benzer örneklerde olduğu gibi, 40 bin m2’lik bir alanın adı ne olursa olsun çok düşük yoğunluklu yeşil alan ve spor alanı olarak Antalya’ya ve kentlilere kazandırılmasından onur ve gurur duymaktayız.

 

Değerli basınımız aracılığı ile saygıyla halkımızın bilgisine sunarız.

 

Özge Köksal

Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı