ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ "ODAK YAPI MİMARİ VE ÇEVRE DÜZENLEME FİKİR PROJESİ YARIŞMASI" ŞARTNAMESİ

ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ “ODAK YAPI MİMARİ VE ÇEVRE DÜZENLEME FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

1. GİRİŞ
Kepez,  Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya kent merkezinin kuzeyinde yer alan, göç ve nüfus artışıyla birlikte yoğun yerleşme dokusunun görüldüğü kentin en fazla nüfusa sahip iki ilçesinden birisidir.  Kepez, sahip olduğu doğal ve kültürel özellikleriyle, dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin varlığıyla, Kent Ormanı ve her geçen gün artan oranda aktif yeşil alanlarıyla kent bütününde önem taşımaktadır. Sözlük anlamı “deniz kıyısında kayalık alan” ve “gelinlerin başlarına taktıkları taç” anlamına gelen KEPEZ, Antalya'nın kuzeyindeki ovayı bir gelin başı gibi taçlandırmaktadır. İlçe, yakın zamana kadar “Antalya'nın arka bahçesi” olarak adlandırılırken, son dönemde, kent bütününe hizmet eden önemli projelerle gelişmesine ivme kazandırmıştır. Bu çalışmalar arasında; 2000 kişilik Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi, Kültür Merkezleri, 3000 kişilik Açık Hava Tiyatrosu, Olimpik Yüzme Havuzu ve Temalı Parklar sayılabilir.  Kepez Belediyesi, ilçenin tanınırlığını arttırmak ve kentlinin rekreasyon ihtiyaçlarına cevap vermek için bir odak yapı ve çevresinde kültür ve rekreasyon amaçlı park düzenlemesine yönelik “Kepez Belediyesi Odak Yapı Mimari ve Çevre Düzenleme Fikir Projesi” yarışmasını açmıştır.

Ülkelerin ve kentlerin simgeleri olmuş yapılar vardır. Bu yapılar ülkeler ve kentlerin adları geçtiğinde hemen sayılabilecek unsurlar arasında yer alırlar. Ülke ve kentlerin tanıtımı ve turizmine katkısı olan bu yapıların hemen hepsi, mimari nitelikleriyle öne çıkarlar. Mimarlık düşüncesi ve uygulamasında öncü özelliklere sahiptirler ve bu özellikleriyle de mimarlık literatüründe yer almışlardır. Bu yapıları benzerlerinden ayıran çığır açıcı özellikleri olabildiği gibi, yere özgü karakteristikleri, çağdaş mimarlık dili ve yapı teknolojisiyle özgün biçimde yorumlamaları da olabilir. Bu nitelikleriyle, kültür, sanat ve meslek çevrelerince olduğu kadar, toplumun her kesimi tarafından ilgiyle karşılanır ve benimsenirler. Ülkemizin çağdaş mimarisinde bu tür yapıların sayıca azlığı, ülke mimarlarının ve ilgili tüm tasarım ve planlama alanlarındaki meslek insanlarının eksikliğinden değil, bu yönde taleplerin ve yüreklendirici girişimlerin bulunmayışındandır. Kepez Belediyesi, taşıdığı üstün niteliklerle dünya literatürüne girebilecek, amblematik değeri bulunan mimari tasarımlar elde etmeyi amaçlamaktadır. Önemli yapılarını, mimari proje yarışmaları yoluyla elde etmeyi ilke edinmiş olan Kepez Belediyesi, açtığı bu proje yarışmasıyla, yüksek standartlara sahip bir mimariye özleminin ve elde edilecek eserlerin Kepez Belediyesi’nce ne kadar önemseneceğinin altını çizmektedir.

Bu vizyon doğrultusunda, “Kepez Belediyesi Odak Yapı Mimari ve Çevre Düzenleme Fikir Projesi” yarışmasıyla, Antalya ve Kepez'in doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması ve kent kimliğinin gelişmesine katkı sağlanması hedeflenmekte, ilçeye gelecek ziyaretçilerin belleklerinde yer edecek nitelikte bir yapı ya da yapı grubu ile çevresinin tasarlanması beklenmektedir.

2. YARIŞMANIN AMACI
Yarışmanın amacı, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi, yeni araştırma, planlama ve tasarım yaklaşımlarının özendirilmesinin yanı sıra, hızla gelişmekte olan Kepez'de, Antalya Körfezi'ne ve kente hakim konumda bulunan alanda, kent kimliğini güçlendirecek,  sürdürülebilirlik ilkesini gözeten, belleklerde yer bulabilecek nitelikte bir odak yapı ya da yapı grubunun tasarımının elde edilmesi yanında, bu odak yapı ya da yapı grubu mimari fikir projesi ile birlikte, kentlilerin doğa ve kültür eksenli rekreasyon gereksinimlerini karşılayacak, yakın çevresinin bir bütün olarak düzenlenmesine yönelik fikir projelerinin elde edilmesidir.

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
Kepez Belediyesi'nce, Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinasyonunda, 4737 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. maddesine istinaden, “Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca, ekte verilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar paftalarında sınırları belirlenmiş olan alanda açılmış bulunan “Kepez Belediyesi Odak Yapı Mimari ve Çevre Düzenleme Fikir Projesi Yarışması” serbest, ulusal ve tek kademeli bir fikir yarışmasıdır. 

4. YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ
Antalya Kepez İlçe Belediyesi, Çankaya mahallesi sınırları içerisinde, yeni gelişme alanlarıyla çevrili, 18.7 hektar (187.175 m2) büyüklüğündeki alanda, Kepez Belediyesi Odak Yapı ve Çevresi'nin tasarımı, yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.      
Antalya'nın tarihi kent merkezinin kuzeyinde, kentle doğanın buluştuğu Mazı Dağı yamacında yer alan proje alanında arazinin doğal karakteri, topografyası, doğal bitki örtüsü ve iklim özelliklerini dikkate alan, bölge halkı ve ziyaretçilerin dinlence gereksinimlerini karşılayan, çeşitli kültürel etkinliklere ve kentin tanıtımına yönelik sergilere olanak sağlayacak kapalı ve açık mekân düzenlemeleri içeren, üstün nitelikli tasarımlar elde edilmesi amaçlanmaktadır. Antalya Körfezi'ne ve kente hâkim bir konumdaki bu arazide gerçekleşecek tasarımların uzaktan görünümde, özellikle kentten bakıldığında yaratacağı görsel/siluet etkileri ve arazinin manzaraya açılım potansiyelini değerlendirmeleri beklenmektedir.

5. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI:
Yarışmacıların;
5.A. Jüri toplantılarında yer almamış olması ve jüri üyelerinin birinci dereceden yakını veya çalışanı olmaması gerekmektedir
5.B. Şartname alarak adres ve e-posta adresi bırakmış olmaları gerekmektedir.
5.C. Yarışmaya mimarlar ile peyzaj mimarları ve şehir plancılarından oluşan ekipler katılabilir. Peyzaj mimarları ve şehir plancıları, ekipte yarışmacı veya danışman olarak yer alabilirler.
5.D.  Ekipte yarışmacı olmak koşuluyla mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı ekip başı olabilir. Ancak ekipte bir mimarın yarışmacı olarak yer alması zorunludur.
5.E. Yarışmaya katılan tüm ekip üyelerinin ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları ve herhangi bir cezai kısıtlılığı olmaması zorunludur.
5.F. Yarışmacıların yerin özelliklerini deneyimlemeleri, tasarım kararlarının yerindeliği açısından önemli görüldüğünden, yer görme jüri tarafından tavsiye edilmektedir.

6. JÜRİ ÜYELERİNİN ve RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ
Danışman Jüri Üyeleri 
Av. Hakan TÜTÜNCÜ, Kepez Belediye Başkanı
Sebahat ADANIR, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı
M. Osman AYDIN, Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı
Haşim DİKENCİK, Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Başkanı
Keziban ARICAN, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi Başkanı

Asıl Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Aydan BALAMİR- Mimar (Jüri Başkanı)
Prof. Dr. Fatma Cânâ BİLSEL- Mimar
Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILMAZ- Peyzaj Mimarı
Özge KÖKSAL- Mimar
Özlem KANBUR- Peyzaj Mimarı
Dr. Cem OĞUZ- İnş. Müh.
Dr. Ebru MANAVOĞLU- Şehir Plancısı

Yedek Jüri Üyeleri
Yavuz GETTİOĞLU, Mimar
Can GÜNEBAKAN- Peyzaj Mimarı
Ahmet EVCİ- İnşaat Mühendisi

Raportörler
Recep SÖNMEZ- Mimar
Gülden SOYAK- Mimar

7. TASARIMCILARDAN BEKLENENLER
Kepez Belediyesi Odak Yapı Mimari ve Çevre Düzenleme Fikir Projesi Yarışması'nın başlıca eksenleri;
1) Kent kimliğine katkı,
2) Doğal ve kültürel değerlere katkı,
3) Sürdürülebilir tasarım ilkelerine uygunluk,
4) Etkinlik programı ve mimari programın bir arada yaratıcı ve esnek yorumu, olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda yarışmacılardan,
• Odak yapı için, kent kimliğini güçlendirmek üzere belleklerde yer alabilecek nitelikte bir yapı veya yapı grubu öneren,
•  Çevre düzenlemesi için, kentlilerin rekreasyon gereksinimlerine yönelik çeşitli kültürel etkinliklere olanak verecek açık ve kapalı mekân düzenlemeleri içeren,
•  Alanın kente ve körfeze hâkim konumu nedeniyle, kenti ve çevresini gören ve kentten ve çevresinden görülen bir 'yer' olma özelliğini değerlendiren,
•   Seçilen 'yer'in doğal özelliklerini değerlendiren, doğaya ve arazinin topografyasına saygılı,
•   Yapılı ve açık alanların tasarımında Akdeniz Bölgesi iklimini ve alanın mikroklimasını dikkate alan,
•   Ekolojik, toplumsal-kültürel ve ekonomik yönden sürdürülebilirlik ilkelerini gözeten,
•  Tasarımın bütününde evrensel/kapsayıcı tasarım ve bu anlayış doğrultusunda, erişilebilirlik ilkelerini  gözeten,
•   Odak yapı ve çevresinin düzenlemesini bir bütün olarak ele alan,
•   Programı ile olduğu kadar tasarım değeriyle de kültürel turizm değeri taşıma potansiyeli olan,
•   Mimarlık ve çevre tasarımı literatüründe yer almayı hedefleyen,
    özgün tasarımlar geliştirmeleri beklenmektedir.

8. PROGRAM
Odak Yapı / Yapı Grubu:
•  Odak yapının simge değeri ile kenti temsil etmesi, belleklerde yer edecek bir plastik değeri olması, konumu dolayısıyla siluet etkileri ve kentten görünürlüğünün, tasarımcılar tarafından özellikle ele alınması beklenmektedir.
•  Proje alanı içerisinde, Antalya şehrinin, körfezin ve onu kuşatan dağların panoramik olarak seyredilmesini sağlayacak bir konumda yerleştirilmelidir.
•  360 derece panoramik manzara seyir olanağı sağlamalı, bu işlevini her mevsim sürdürebilecek şekilde tasarlanmalı ve panoramik manzara alanı kamuya açık olmalıdır.
•  Antalya ve Kepez'in tanıtımına yönelik kalıcı ve geçici sergilerin yanısıra, sanatsal ve etnografik sergilerin gerçekleştirilebileceği sergi salonları ve multivizyon alanı/alanları düzenlenmeli, sergi mekânlarına hizmet edecek yönetim birimleri ile yeterli büyüklük ve sayıda servis ve depo alanları düşünülmelidir. 
•  Restoran ve kafe, yapı/yapı grubu içerisinde birarada düşünülebileceği gibi farklı konumlarda da çözülebilir. Her iki mekânın yarı-açık kullanım alanları olmalı, manzara olanakları dikkate alınmalıdır.  
•  Yarışmacılar yapı veya yapı grupları için verilen toplam inşaat alanını aşmamak koşuluyla, yarışmanın amacı ve konusuna uygun, yeni öneriler getirebilirler.
• Yarışmacılar, yukarıda odak yapı/yapı gurubu içerisinde belirtilen işlevlerin bir bölümünü park alanı içerisinde, parçalı olarak da çözebilirler.
Odak Yapı Çevre Düzenlemesi:
•  Odak yapı / yapı grubu ve çevresinde önerilecek diğer kullanımlar, doğa ve kültür eksenli işlevler ile servis mekânları ve yönetim birimleri olup, yarışmacıların programı yorumlamaları ve yeni program önerileri, açık ve yarı açık mekân kullanımları getirmeleri beklenmektedir. 
•  Açık alanlarda yeterli sayıda panoramik seyir noktaları, güneşten korunma sağlayacak gölgelikli dinlen-me alanları ve gezinti yolları oluşturulmalıdır.
•  Rekreasyon alanı içerisinde çeşitli noktalarda yeme-içme üniteleri, büfeler ve servis üniteleri oluşturulabilir.
•  Alana ulaşım bağlantıları, alternatif dolaşım türleri ve güzergâhları belirlenmeli, alana otobüs ve otomobille gelecekler için yeterli büyüklük ve sayıda otopark önerileri getirilmeli,
•  Alanın girişlerinde ziyaretçileri yönlendiren, bilgi ve tanıtımın yapıldığı giriş düzenlemeleri yapılmalıdır.
İmar planında yarışma alanı için park kararı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu alanda yapılaşma için emsal E=0.03'tür. Toplam 153534 m2 olan park alanında, toplam inşaat alanı 4606 m2 ve hmax= 4,5 m ile sınırlıdır. Park içerisinde izin verilen bu inşaat alanı dışında, planda varolan teknik altyapı alanı yok kabul edilerek, bu alana eşdeğer 2598 m2 büyüklüğünde alan, odak yapı/yapı gurubu için ayrılacaktır. Odak yapı/yapı gurubu için kullanılabilecek en fazla inşaat alanı 5000 m2 ile sınırlıdır. Yarışmacılar, odak yapı/yapı gurubunu planda gösterilen, teknik alan üzerinde parçalı ya da bütün olarak konumlandırabilirler veya farklı konumda da yarışma alanın seçecekleri herhangi bir yerinde önerebilirler. Odak yapı /yapı grubu için hmax serbesttir.
Ayrılacak alan veya alanlarla ilgili trafik yolu, otopark ve inşaat yaklaşma sınırları gibi teknik önerilerin, daha Ayrılacak alan veya alanlarla ilgili trafik yolu, otopark ve inşaat yaklaşma sınırları gibi teknik önerilerin, daha sonra Belediyece yapılacak olan plan yada plan değişiklikleri için uygulama imar planı tekniğine uygun olması beklenmektedir. Yarışma alanında bulunan yollar için alternatifler getirilebileceği gibi, yarışma alanı içerisindeki yollar, gerekçesi belirtilerek kaldırılabilir ya da yaya yolu olarak düzenlenebilir.

9. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
9.A. ÇİZİMLER
1/5000 ölçekli Alan Kullanım ve Çevre İlişkileri Planı: Alan içerisinde ve çevredeki alan kullanımlarını şematik olarak gösteren bu plan üzerinde ulaşım ve yaklaşımlar, yeşil sistem, manzara ve görsel ilişkiler vb. gösterilebileceği gibi bunlara yönelik ek diyagramlar da verilebilir.
1/1000 ölçekli Yerleşim Planı: 1/1000 ölçekli yerleşim planında, yapıların arazideki yerleşimi, yapılara yaya ve araç yaklaşımları, çevre düzenleme kararları, açık ve yarı açık alan düzenlemelerinin gösterilmesi beklenmektedir. Yarışma projesine ait toplam inşaat alanı paftanın sol alt köşesinde belirtilecektir.
1/500 ölçekli Siluet: Yarışmacılardan, arazinin bütününün, odak yapı/yapı grubu ve çevre düzenlemesinin kent yönünden görünümünü gösteren bir siluet çizmeleri istenmektedir.
1/500 Ölçekli Plan, Kesit ve Görünüşler: Yarışmacılardan, biri Odak Yapı veya yapı grubu ve yakın çevresini göstermek üzere, projelerinin en az iki yerinden 1/500 ölçekli plan ve yeterli sayıda kesit ve görünüşler çizmeleri beklenmektedir. 
1/200 Ölçekli Plan, Kesit ve Görünüşler: Yarışmacılar kapalı alanların 1/200 ölçekli kat planlarını, kesitlerini ve görünüşlerini çizeceklerdir. Bu ölçekteki çizimlerde, önerilen yapılara ait bir bütün olarak zemin kat planları yakın çevre ilişkileri ile gösterilecek; tüm alana ait en az iki kesit ve görünüşler çizilecektir.
1/50 Ölçekli Sistem Detayı: Yapının mimari dili ve tektonik karakterini anlatan en az bir çizim yanında, yarışmacılar ayrıca sunumlarında alanı, yapıları ve strüktürü ifade edecek şekilde, önemli gördükleri başka açıklayıcı çizimler de ekleyebilirler.
3 Boyutlu ve Diğer Gösterimler: Yarışmacılar projeyi anlatan 3 boyutlu gösterimleri her teknikte kullanabilecekleri gibi, diğer tüm paftalarda destekleyici şema, kavram çizimi ve 3 boyutlu çalışmalara yer verebileceklerdir. Grafik anlatımlarda çalışma maketi fotoğrafları ve fotomontaj çalışmaları da kullanılabilir. 
9.B. AÇIKLAMA RAPORU
Yarışmacılar, konunun bütününe ait mimari ve planlama yaklaşımlarına ilişkin açıklamaları, tasarım ilkelerini ve tasarım kararlarını oluşturan nedenleri ve önerilerini içeren mimari açıklama raporu verecekler, statik, mekanik, elektrik, peyzaj ve maliyete ilişkin bilgilere, raporlarının içerisinde yer vereceklerdir. Açıklama raporlarından özet bilgilerin paftalar üzerinde yer alması önerilir.
9.C. PROJENİN SUNUMU
Sunulacak paftalar 4 adet A0 veya 8 adet A1 paftayı geçmeyecektir. A0 paftalar dikey olarak kullanılacak, sunumun A1 paftalar üzerinde yapılması durumunda, bunlar yan yana geldiklerinde 4 adet dikey kullanılmış A0 boyutunu aşmayacaktır. Paftaların sert bir zemin üzerine (tercihen fotoblok) yapıştırılması istenmektedir.
Sergileme kolaylığı bakımından paftaların asılma şeması her paftanın sağ alt köşesinde gösterilecek, sağ üst köşesinde 5 rakamlı 1x4 cm. boyutlarında rumuz yer alacaktır.
Tüm paftalarda kuzey yönü işaretlenecektir.

10. PROJELERE EKLENECEK ZARFLAR VE YARIŞMACILARDAN İSTENEN BELGELER
10. A. KİMLİK ZARFI
Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Kepez Belediyesi Odak Yapı Mimari ve Çevre Düzenleme Fikir Projesi Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı bir zarfın içine;
yarışmacıların, yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini, ad-soyad ve mezun oldukları okul ile diploma numaralarını, bulundukları meslek odası sicil numaralarını ve adreslerini bildirir, kendi imzalarını taşıyan bir belge konulacaktır.
10.B. YAZIŞMA ZARFI
Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Kepez Belediyesi Odak Yapı Mimari ve Çevre Düzenleme Fikir Projesi Yarışması Yazışma Zarfı” yazılacak, zarf içerisine kişi ve firma adı belirtmeksizin, yalnızca yarışmacılara ait adres bulunacaktır.

11. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
Jüri, yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda, üç derece ve beş mansiyon olmak üzere sekiz proje seçecektir. Ödüller, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, 1 ay içerisinde, belediyece ödenecektir.

ÖDÜLLER
1. Ödül  :40.000 TL
2. Ödül              :30.000 TL
3. Ödül  :20.000 TL
Mansiyon :10.000 TL x 5 adet = 50.000TL

12. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER
1. Şartname ve şartname eki bilgileri (Yarışma Broşürü)
2. 1/25000 ölçekli imar planı
3. 1/5000 ölçekli imar planı
4. 1/2000 ölçekli imar planı
5. 1/1000 ölçekli imar planı
6. 1/1000 ölçekli halihazır harita
7. 1/1000 ölçekli proje alanı plankotesi
8. Tanıtıcı hava fotoğrafları
9. Alanı gösteren fotoğraflar

13. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın ilan tarihi                                                  : 10 Haziran 2015                                  
Soru Sorma için son tarih                                           :  01 Temmuz 2015 - saat 17.30
Sorulara jüri tarafından verilen yanıtların ilan tarihi  :  05 Temmuz 2015
Projelerin Son Teslim Tarihi ve Saati                          :  25 Ağustos 2015 - saat 17.30
Jüri Değerlendirme Toplantısı Başlama Tarihi          :  03 Eylül 2015
Projelerin Sergilenme Yeri ve Tarihi                           :  Daha sonra bildirilecektir
Kolokyum ve Ödül Töreni Tarihi                                 :  Daha sonra bildirilecektir

14. SORU VE CEVAPLAR
Yarışmacılar en geç 01 Temmuz 2015 günü saat 17.30'a kadar raportörlüğe ulaşacak şekilde konu ile ilgili sorularını, yarışma raportörlüğü kanalı ile jüriye yazılı sorabilirler. Bu amaçla gönderilecek zarfın üzerine; “Kepez Belediyesi Odak Yapı Mimari ve Çevre Düzenleme Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü: Mimarlar Odası Antalya Şubesi / Meltem Mah. 3808 sok. No: 8 Antalya”, faksa da “Kepez Belediyesi Odak Yapı Mimari ve Çevre Düzenleme Fikir Projesi Yarışması” ibaresi yazılacaktır. (Fax No: 0242 237 58 20)

15. PROJELERİN TESLİM YERİ ve ŞARTLARI
Yarışma 10 Haziran 2015 Çarşamba başlayıp 25 Ağustos 2015 tarihinde sona erecek, bu süre kesin olarak uzatılmayacaktır.
Yarışma projeleri, bu süre sonuna kadar tek ambalaj içinde “Kepez Belediyesi Odak Yapı Mimari ve Çevre Düzenleme Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü: Mimarlar Odası Antalya Şubesi / Meltem  mah. 3808 sok. No: 8 Antalya” adresine imza karşılığında elden teslim edilmeli, veya 25 Ağustos 2015 günü, saat 17.30'dan sonra teslim edilmemek koşuluyla kargo ile gönderilmelidir Kargoyla gelen projelerden 27 Ağustos 2015 günü, saat 17.30'dan sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ambalajların üzerine 5 rakamlı rumuz, adres ve “Kepez Belediyesi Odak Yapı Mimari ve Çevre Düzenleme Fikir Projesi Yarışması” başlığı yazılacak, bunun dışında bir yazı ve işaret bulunmayacaktır.

16. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI
Rumuz beş rakamdan oluşacak; 1x4 ebadında, her paftanın, raporların, zarfların ve ambalajın sağ üst köşesine yazılacaktır.
Ambalaj üzerine projenin rumuzu ile “Kepez Belediyesi Odak Yapı Mimari ve Çevre Düzenleme Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü: Mimarlar Odası Antalya Şubesi / Meltem mah. 3808 sok. No:8 Antalya” ibaresi yazılacaktır.
Projeler, raporlar ve kimlik zarflarının kıvrılmadan bir ambalaj içinde teslim edilecektir.

17. JÜRİNİN DEĞERLENDİRMESİ
Jüri, 03 Eylül 2015 günü saat 10.00'da toplanacak ve yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır. Jüri, çalışmaları sonunda hazırlayacağı raporunu Kepez Belediye Başkanlığına verecek, Kepez Belediyesi sonucun en az bir ulusal gazetede ilanını sağlayacak, Mimarlar Odası Antalya Şubesi mesleki bülten ve dergilerinde, Mimarlar Odası'nın bütün şubelerini bilgilendirecek şekilde sağlayacaktır. Jüri raporu çoğaltılarak yarışmacılara kolokyumda iletilecektir.

18. PROJELERİN SERGİLENMESİ VE KOLOKYUM
Yarışmacılara, kolokyum günü ve yeri daha sonra bildirilecektir.

19. PROJELERİN GERİ VERİLMESİ
Ödül ve mansiyon kazanan projeler Belediye'nin malı olacaktır. Bunların dışında kalan projeler, kolokyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren bir ay içerisinde Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden elden alınabilecektir. Bu süre içerisinde alınmayan projelerden Belediye ve Mimarlar Odası sorumlu olmayacaktır.

20. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Yarışma sonuçlarının ilanından, sözleşmenin imzasına kadar geçecek sürede, Belediye ile yarışmacılar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar yarışma jürisinin hakemliğinde çözülecektir. Bu şekilde sonuç alınamayan anlaşmazlıklarda ise, Antalya Mahkemeleri yetkilidir.

21. İŞİN NASIL VERİLECEĞİ
Belediye, yarışmanın fikir proje yarışması olması nedeniyle, zorunluluk olmamasına karşın, birinci seçilen proje müellifinin jürinin ve kent halkı, meslek ve sivil toplum örgütleri ile Belediye yetkililerinin katılımıyla yapılacak toplantılardaki önerilerini de dikkate alarak geliştirecekleri avan projenin Belediye tarafından kabul edilmesi koşuluyla, Belediye tarafından istenecek uygulama projeleri birinci seçilen ekibe yaptırılır.
Proje ve kontrollük hizmetleri bedelleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Mimarlık, Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi uyarınca, sözleşme yapıldığı yıldaki yapı birim maliyetine göre, yapı veya yapıların yapı sınıfı ile  çevre düzenlemesinin sınıfı belirlenerek, Odaların Antalya Şubeleri ücret tarifelerine göre hesaplanacaktır.